Zdravotní pojištění v Německu

Od roku 2009 je každá osoba, která má trvalé bydliště ve Spolkové republice Německo, povinna uzavřít zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je také potřeba pro krátkodobé pobyty v Německu, jinak nebude vystaveno vízum.

Zvláštnosti v Německu
Zákonné zdravotní pojištění
Soukromé zdravotní pojištění
Studující
Zahraniční dělníci
Zahraniční vědci
Uchazeči o azyl
Praktikanti/au-pair
Tipy/odkazy

Zvláštnosti německého systému zdravotního pojištění

Německé zdravotní pojištění je charakterizováno duálním systémem, skládajícím se ze Zákonného zdravotního pojištění (GKV) a Soukromého zdravotního pojištění (PKV). Zatímco je Zákonné zdravotní pojištění přístupné každému, platí pro Soukromé zdravotní pojištění určité podmínky.

Občané z Evropského hospodářského společenství¹ (EHS) a státní příslušníci ze zemí, se kterými existuje dohoda o sociálním zabezpečení², mohou zůstat pojištěni ve zdravotní pojišťovně své domovské země. Pojistná plnění jiných zemí se mohou v porovnání s Německem značně lišit. Tak se může stát, že bude nutné vlastní finanční plnění nebo uzavření doplňkového pojištění.

Zákonné zdravotní pojištění a solidární princip

Příspěvky na Zákonné zdravotní pojištění závisí na příjmu. Základem je celkový hrubý příjem, ze kterého se vybírá jednotná sazba příspěvku ve výši 14,6 procent (stav 2019). Tato sazba je rozdělena rovným dílem na pojištěnce a zaměstnavatele, na každého tedy 7,3 procent. Každá zdravotní pojišťovna ještě vybírá dodatečný příspěvek v různé výši, který platí jenom zaměstnanec. Jestliže se překročí hranice pro vyměřovací příspěvek (2019: 4.537,50 eur měsíčně), potom příjem nad tuto hranici nehraje roli pro výpočet příspěvku. V Zákonném zdravotním pojištění mohou být děti a manželé zdarma společně pojištěni prostřednictvím rodinného pojištění.

Některé skupiny osob musí být členy Zákonného zdravotního pojištění. Sem patří mimo jiné:

 • zaměstnanci (s hrubým příjmem pod povinnou hranicí pro pojištění)

 • důchodci (jestliže je splněna doba předchozího pojištění)

 • příjemci podpory v nezaměstnanosti I

Rádce pro Zákonné zdravotní pojištění
Seznam Zákonného zdravotního pojištění
Test Zákonného zdravotního pojištění
Porovnání Zákonného zdravotního pojištění

Individuální plnění Soukromé zdravotní pojišťovny

Členem Soukromé zdravotní pojišťovny (PKV) nemůže být každý. Zaměstnanci mohou být pojištěni v Soukromé zdravotní pojišťovně od hrubého příjmu nad povinnou hranicí pro pojištění (2019: 5.062,50 € měsíčně). Dotčené osoby musí zažádat o osvobození od povinného pojištění. Soukromé zdravotní pojišťovny často požadují minimální dobu trvalého bydliště v Německu. Zahraniční pojištěnci musí prokázat dlouhodobé pojistné období. Mnoho Soukromých zdravotních pojišťoven nabízí pro tyto skupiny speciální tarify, které jsou přizpůsobeny potřebám a době trvání pobytu.

Jestliže se žádá o Soukromé zdravotní pojištění, jsou kladeny podrobné otázky týkající se zdravotního stavu (zjišťování zdravotního stavu). Německá pojistná ochrana zanikne, jakmile se pojištěnec vrátí zpět do vlasti.

Následující skupiny osob mají často soukromé pojištění:

 • zaměstnanci (s hrubým příjmem nad povinnou hranicí pro pojištění)

 • úředníci

 • osoby samostatně výdělečně činné a svobodná povolání

Příspěvky na Soukromé zdravotní pojištění se řídí v závislosti na příjmu podle zdravotního stavu, věku a rozsahu plnění. Pojistné je stanoveno individuálně pro každého pojištěnce.

Nabídka plnění poskytovaného ze Soukromého zdravotního pojištění téměř nepodléhá státním regulacím a je mnohonásobně širší než u státního zdravotního pojištění. Kromě toho může být plnění pro pojištěnce přesně přizpůsobeno. Veškeré náklady na ošetření si pojištěnec nejprve platí sám. Pojišťovna tyto náklady uhradí na základě předložené faktury (princip úhrady nákladů).

Doplňková pojištění

Doplňková pojištění slouží k vyplnění mezer v plnění poskytovaném zdravotní pojišťovnou. Uzavírají se se soukromou pojišťovnou, a to nezávisle na příjmu. Důležitými doplňkovými pojištěními jsou například doplňkové pojištění sociální péče, doplňkové stomatologické pojištění nebo doplňkové nemocniční pojištění.

Rádce pro Soukromé zdravotní pojištění
Změna Soukromého zdravotního pojištění
Rádce pro doplňkové stomatologické pojištění
Test Soukromého zdravotního pojištění
Rádce pro doplňkové zdravotní pojištění
Test doplňkového stomatologického pojištění

Zdravotní pojištění pro zahraniční studující v Německu

Všichni zahraniční studenti, kteří začínají studovat na německé univerzitě nebo vysoké škole, musí mít uzavřené zdravotní pojištění. Bez předložení dokladu o zdravotním pojištění nemohou být imatrikulováni.

Povinné pojištění pro studenty v Německu

V závislosti na účelu pobytu, zemi původu a věku studenta platí různé podmínky. V podstatě se rozlišuje následujících pět skupin osob:
1 studující ze států EHS¹ nebo států, které uzavřely s Německem dohodu o sociálním zabezpečení²
2 studující ze všech ostatních států
3 studující od 30 let věku, resp. ti, kteří ukončili 14. semestr
4 účastníci přípravných jazykových kurzů ke studiu
5 zahraniční doktorandi a stipendisté

Zdravotní pojištění pro občany EU do 30 let / od 14 semestrů

Studující ze států EHS¹ a států s dohodou o sociálním zabezpečení² se mohou nechat osvobodit od povinnosti, uzavřít v Německu zdravotní pojištění, při předložení dokladu o zdravotním pojištění v domovské zemi:

Zdravotní pojištění v zemi původu Možnosti pojištění v Německu Dodatečné podmínky
Zákonné zdravotní pojištění Uznání u Zákonného zdravotního pojištění European Health Insurance Card (EHIC) zdravotní pojišťovny ve vlasti
Soukromé zdravotní pojištění Soukromé zdravotní pojištění Potvrzení zdravotní pojišťovny domovské země;
Vyúčtování plnění a léků s vlastní zdravotní pojišťovnou
bez zdravotního pojištění Zákonné nebo Soukromé zdravotní pojištění od 30 let věku je možné pouze soukromé pojištění

Pozor: Zahraniční studenti, kteří mají v Německu soukromé pojištění, ale jsou ve věku do 30 let, potřebují často pro imatrikulaci potvrzení o osvobození ze Zákonného zdravotního pojištění. Potom už nemohou uzavřít během studijního pobytu Zákonné zdravotní pojištění.

Povinnost uzavřít zdravotní pojištění pro občany ze zemí mimo EU

Studující ze všech ostatních států musí během svého pobytu v Německu uzavřít Zákonné nebo Soukromé zdravotní pojištění. Studenti ve věku od 30 let nebo po ukončení 14. semestru nemohou být v Německu pojištěni u zákonné zdravotní pojišťovny, musí se pojistit u soukromé. Totéž platí pro osoby, které se účastní v Německu přípravných jazykových kurzů ke studiu.

Příspěvky na Zákonné zdravotní pojištění (stav 2019)

Pojištění pro zahraniční studenty Příspěvek na zdravotní pojištění Příspěvek na pojištění sociální péče Příspěvky celkem
Studenti bez dítěte (od 23 let) 76,04 eur* 24,55 eur** 100,59 eur*
Studenti do 23 let, resp. s dítětem 76,04 eur* 22,69 eur** 98,73 eur*

*Příspěvky na zákonné pojištění zahraničních studentů jsou u všech zdravotních pojišťoven stejné. Připočtena bude individuální dodatečná částka příslušné zdravotní pojišťovny. **Příspěvky na pojištění sociální péče činí pro studenty s dítětem 3,05 %, od 23 let bez dítěte 3,30 %.

Před zahájením studia by si zahraniční studenti měli nechat poradit příslušným studentenwerkem (obdoba české Správy kolejí a menz) nebo akademickou mezinárodní kanceláří (International Office).

Práce v Německu – zdravotní pojištění pro zahraniční dělníky

Zásadně platí: zaměstnanec má sociální zabezpečení v té zemi, ve které pracuje. I při krátkodobém pracovním pobytu je nutné vstoupit do německého zdravotního pojištění.

Ochrana ze zdravotního pojištění pro občany EU

Zahraniční dělníci z členských států EHS¹ a ze států, které uzavřely s Německem dohodu o sociálním zabezpečení², potřebují v Německu zdravotní pojištění nezávisle na tom, zda jsou zaměstnáni nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. To platí také tehdy, když pracující osoba bydlí v jiném členském státu nebo má zaměstnavatel sídlo v jiném členském státu. Existují pouze dvě výjimky:

1
osoba současně vykonává činnost jako zaměstnanec v jednom členském státu a jako osoba samostatně výdělečně činná v jiném členském státu ⇢ sociální zabezpečení je možné v obou státech

2
časově omezené vyslání do zahraničí (maximálně 12 měsíců) ⇢ zdravotní pojištění v zemi původu (k tomu je potřeba formulář E 101)

Ochrana ze zdravotního pojištění pro občany ze zemí mimo EU

Nezávisle na době trvání pobytu podléhají osoby výdělečně činné mimo EU německé povinnosti uzavřít zdravotní pojištění, pokud mohou předložit dodatečně k pracovnímu povolení i povolení k pobytu. Státní příslušníci ze třetích zemí o něj mohou požádat na německém zahraničním zastupitelském úřadu nebo na cizineckém úřadu v Německu.

Práce a výzkum v Německu – zdravotní pojištění pro zahraniční dělníky a zahraniční vědce

Ustanovení pro zahraniční vědce

Také pro zahraniční vědce (výzkumníky) a doprovázející rodinné příslušníky je zdravotní pojištění povinné. Proto je naléhavě nutné, aby se státní příslušníci ze třetích zemí ještě před vycestováním informovali o možnostech pojištění: Povolení k pobytu bude uděleno pouze při předložení zdravotního pojištění.

Přehled zákonných ustanovení:

Původ/Druh pobytu Ustanovení ke zdravotnímu pojištění
Zahraniční vědci ze států EHS¹ a států s dohodou o sociálním zabezpečení² Zdravotní pojištění v domovské zemi platí také v Německu (European Health Insurance Card).

Je potřeba formulář číslo 1 nebo 101 domovské zdravotní pojišťovny nebo správy sociálního zabezpečení

Zahraniční vědci s bydlištěm v Německu (při delších pobytech) Povinnost uzavřít zdravotní pojištění u pojišťovny akreditované v Německu

Stávající zdravotní pojištění v domovské zemi lze po dobu pobytu v Německu přerušit

Zahraniční vědci s pracovní smlouvou Je nutná německá povinnost uzavřít zdravotní pojištění v Zákonném nebo Soukromém zdravotním pojištění
Zahraniční vědci se stipendiem Je možné pouze Soukromé zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění pro přistěhovalce v Německu

Osoby, které chtějí imigrovat do Německa a tak usilují o trvalý pobyt, musí uzavřít zdravotní pojištění. V opačném případě bude odepřeno udělení německého víza.

Právo na pobyt pro občany EU

Občané členského státu EU mají zásadně právo žít v každé zemi EU, i když tam nejsou výdělečně činní. Právo na pobyt je ovšem vázáno na dvě podmínky:

1
Přistěhovalci musí prokázat dostatečné “existenční prostředky”, aby mohli žít v dotyčné zemi EU

2
Uzavření zdravotního pojištění v „nové“ zemi EU

Ustanovení pro státní příslušníky mimo zemí EU

Imigranti ze zemí, kteří potřebují pro přicestování do Německa vízum, musí předložit již v tomto okamžiku doklad o uzavřeném zdravotním pojištění. V závislosti na tom, zda je imigrant výdělečně činný nebo ne, platí rozdílné podmínky jak pro Zákonné, tak i Soukromé zdravotní pojištění.

Zvláštní ustanovení pro uchazeče o azyl v Německu

Zvláštní status obdrží osoby, které žádají v Německu o ochranu před politickým nebo jiným pronásledováním. Osoby žádající o azyl nejsou zásadně zabezpečeny Zákonným zdravotním pojištěním. V případě nemoci mají nárok na dávky dle zákona o dávkách pro žadatele o azyl (AsylbLG). V závislosti na statusu a době trvání pobytu platí podle zákona různé úrovně dávek.

Nárok podle § 4 zákona o dávkách pro žadatele o azyl obsahuje:

 • při akutních onemocněních: lékařské ošetření, včetně zásobení obvazovými prostředky a léky a další výkony, které slouží k vyléčení

 • ošetřovatelská a lékařská péče, sem patří porodní asistence a zásobení léky a obvazovými prostředky pro těhotné a ženy v šestinedělí

 • využití preventivních vyšetření a ochranných očkování

Německé zdravotní pojištění pro žáky, praktikanty a au-pair

0
Limit závazku z právního pojištění

Výměnní studenti, zahraniční praktikanti a au-pair, kteří nastupují v Německu na místo, musí předložit na dobu svého pobytu zdravotní a úrazové pojištění. Zahraniční praktikanti a au-pair jsou povinni uzavřít zákonné pojištění pouze tehdy, když vydělávají více než 450 eur měsíčně. Mohou ovšem uzavřít Soukromé zdravotní pojištění, které je speciálně přizpůsobené pro potřeby zahraničních hostů a návštěvníků z Evropského hospodářského společenství¹ a států s dohodou o sociálním zabezpečení².

Zdravotní pojištění z vlasti nebo v Německu?

Návštěvníci z členských států EHS¹ mohou být v Německu ošetřeni na základě Evropského průkazu pojištěnce (EHIC). Jestliže domovská země uzavřela s Německem dohodu o sociálním zabezpečení² včetně ustanovení ke zdravotnímu pojištění, lze podle okolností nárokovat výkony v Německu. Rozsah výkonů je určen příslušnou dohodou. Jestliže země původu není v EHS¹ a neexistuje žádná dohoda v oblasti sociálního zabezpečení², musí se uzavřít Soukromé zdravotní pojištění. U au-pair nese náklady na Soukromé zdravotní pojištění a úrazové pojištění hostitelská rodina.

Věkové omezení pro au-pair:

 • Zpravidla: 18 až 27 let

 • Pro žádost o vízum: 18 až 26 let

 • Původ ze států mimo EU: 18 až 24 let

 • maximální doba pojištění: 12 měsíců

Je vhodné, abyste si před pobytem v zahraničí nechali poradit v domovské zemi nebo v zemi pobytu. To může být například na příslušných zahraničních zastupitelských úřadech, příslušném cizineckém úřadu nebo speciálně u pojišťoven.

Pozor: Tarifní nabídky a výkony se liší v závislosti na nabízejícím – proto byste měli ceny a výkony předem podrobně zkontrolovat. Kromě toho existují tarify pro osoby, které se krátkodobě zdržují v Německu v rámci programu Work & Travel.

Užitečné tipy pro cizí státní příslušníky v Německu

Co dělat v případě nouze? Právě když člověk potřebuje v případě nouze lékařskou péči, je důležité vědět, na koho se může obrátit a jak se dá k této pomoci dostat.

1. Důležitá telefonní čísla v nouzových situacích

Následující čísla tísňového volání jsou nutná, když je potřeba rychlé a bezprostřední lékařské ošetření nebo se jedná o jinou nouzovou situaci:

112 → Pohotovostní lékař / sanitka a/nebo hasiči (platí pro celou Evropu)
110 → Policie

Všechna čísla tísňového volání jsou zdarma.

2. Lékařská pohotovostní služba

Možnosti vyhledání lékařské péče mimo ordinační hodiny:

 • lékařská pohotovost asociace zdravotních pojišťoven: tel. 116117
 • nouzový příjem městské nemocnice nebo univerzitní polikliniky v místě

3. Léky a lékárny

Léky se většinou nakupují v lékárnách, Německo má velmi hustou síť lékáren. Tyto jsou označeny velkým, červeným symbolem „A“. Rozšířeno je již také objednávání léků z internetových lékáren. Je nutné ovšem rozlišovat:

 • léky bez receptu ⇢ k dostání bez lékařského předpisu

 • léky na lékařský předpis (např. antibiotika) ⇢ je potřeba předchozí lékařské vyšetření a lékařský předpis a také doplatek

Pro případ nouze je v Německu zřízena služba pohotovostních lékáren. Adresu příslušné lékárny („Lékárna ve službě”) v blízkosti můžete najít v aktuálních novinách nebo na vývěsce každé lékárny.

4. Poradenství a pomoc – Užitečné odkazy

Vzdělávací zařízení Adresa
Ministerstvo zahraničí www.auswaertiges-amt.de
Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky www.bamf.de
Spolkový zmocněnec pro cizince www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Zemské rady pro utečence www.fluechtlingsrat.de
Německá akademická výměnná služba (DAAD) www.daad.de
Německý studentenwerk (DSW), reg. spol. (obdoba české Správy kolejí a menz) www.internationale-studierende.de
Nadace na podporu konference rektorů vysokých škol www.hochschul­kompass.de
Sekretariát Stálé konference ministrů školství spolkových zemí
Ústřední úřad pro zahraniční vzdělávání
www.anabin.kmk.org
Goethe-Institut, reg. spol. www.goethe.de
Společnost pro přípravu akademických studií a vývoj testů, reg. spol.
TestDaF-Institut
www.testdaf.de
Spolkové ministerstvo školství a výzkumu www.bmbf.de
Spolková pojišťovna www.bundes­versicherungs­amt.de
Spolková agentura pro politické vzdělávání (bpb) www.bpb.de
Německý styčný úřad pro zdravotní pojištění – zahraničí
(DVKA)
www.dvka.de
Zdravotní zařízení Adresa
Spolkové ministerstvo zdravotnictví (BMG) www.bundes­gesundheits­ministerium.de
Spolkové centrum pro vzdělávání ve zdravotnictví (BZgA) www.bzga.de
Spolkové sdružení pro prevenci a podporu zdraví, reg. spol. (BVPG) www.bvpraevention.de
Nezávislé poradenství pro pacienty v Německu (UPD) www.patienten­beratung.de/de
Německý Červený kříž (DRK) www.drk.de
Diakonie Německo www.diakonie.de
Charita Německo www.caritas.de
Spolková pracovní skupina pro bezplatné sociální zabezpečení (BAGFW) www.bagfw.de
Německá pomoc AIDS www.aidshilfe.de
Německá centrála pro otázky závislostí, reg. spol. (DHS) www.dhs.de
Německá společnost STI, reg. spol.
Nadace na podporu sexuálního zdraví
www.dstig.de
Německá výživová společnost, reg. spol. www.dge.de
Síť zdravých měst www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ Státy EU/EHS: Členské státy EU a Lichtenštejnsko, Norsko, Island + Švýcarsko
² Státy, které uzavřely s Německem dohodu o sociálním zabezpečení: Bosna a Hercegovina, zámořské departementy Francie (Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion), Izrael³, Chorvatsko, Maroko, Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Turecko a Tunisko
³ Dohoda se vztahuje výhradně na peněžitou pomoc v mateřství v rámci zdravotního pojištění.