Η ασφάλιση
υγείας στη Γερμανία

Από το 2009, κάθε άτομο που έχει μόνιμη κατοικία στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υποχρεούται να έχει ασφάλιση υγείας. Ακόμα και για βραχυπρόθεσμη διαμονή στη Γερμανία απαιτείται μία ασφάλιση υγείας, διαφορετικά απορρίπτεται η έκδοση θεώρησης.

Ιδιαιτερότητες Γερμανία
Vομική ασφάλιση υγείας
Iδιωτική ασφάλιση υγείας
Φοιτητής
Αλλοδαπούς εργαζόμενους
Eπισκέπτες επιστήμονες
Aιτούντες άσυλο
Aσκούμενους και au pair
Συμβουλές / Σύνδεσμοι

Ιδιαιτερότητες του γερμανικού συστήματος ασφάλισης υγείας

Η γερμανική ασφάλιση υγείας χαρακτηρίζεται από ένα διπλό σύστημα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης υγείας (GKV) και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας (PKV). Ενώ η υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας είναι προσβάσιμη για όλους, για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας ισχύουν συγκεκριμένοι όροι.

Οι πολίτες από κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου¹ (ΕΟΧ) και οι υπήκοοι χωρών, με τις οποίες υπάρχει συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης², μπορούν να παραμείνουν ασφαλισμένοι στην ασφάλιση υγείας της χώρας καταγωγής τους. Οι ασφαλιστικές παροχές άλλων χωρών ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τη Γερμανία. Ως εκ τούτου, μπορεί να απαιτείται μία οικονομική συνεισφορά ή η σύναψη μίας συμπληρωματικής ασφάλισης.

Υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας (GKV) και αρχή της αλληλεγγύης

Οι εισφορές της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης υγείας εξαρτώνται από το εισόδημα. Βάση είναι το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα, από το οποίο χρεώνεται ένα ενιαίο ποσοστό εισφορών ύψους 14,6% (από το 2019). Αυτό κατανέμεται εξίσου μεταξύ του ασφαλισμένου και του εργοδότη, έκαστο με 7,3%. Επιπλέον, κάθε ταμείο υγείας χρεώνει μία πρόσθετη εισφορά διαφορετικού ύψους, την οποία πληρώνει μόνο ο μισθωτός. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου εκτίμησης εισφορών (2019: 4.537,50 ευρώ μηνιαίως), το εισόδημα δεν έχει σημασία για τον υπολογισμό της εισφοράς. Στην υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας, τα παιδιά και οι σύζυγοι μπορούν να καλυφθούν ασφαλιστικά δωρεάν μέσω μίας οικογενειακής ασφάλισης.

Ορισμένες ομάδες ατόμων πρέπει να γίνουν μέλη μίας υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης υγείας. Σε αυτές συγκαταλέγονται:

 • ιδιωτικοί υπάλληλοι (ακαθάριστο εισόδημα κάτω από το όριο υποχρεωτικής ασφάλισης)

 • συνταξιούχοι (εάν πληρούται η περίοδος προηγούμενης ασφάλισης)

 • δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας Ι

Vομική ασφάλιση υγείας Σύμβουλος
Vομική ασφάλιση υγείας Λίστα
Vομική ασφάλιση υγείας Tεστ
Vομική ασφάλιση υγείας Σύγκριση

Ατομικές παροχές στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Η ιδιότητα του μέλους σε μια ιδιωτική ασφάλιση υγείας (PKV) δεν είναι δυνατή για όλους. Οι μισθωτοί με ακαθάριστο εισόδημα πάνω από το όριο υποχρεωτικής ασφάλισης (2019: 5.062,50 € μηνιαίως) μπορούν να ασφαλιστούν στην ιδιωτική ασφάλιση. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να απαλλαχθούν από την υποχρέωση ασφάλισης με μία αίτηση. Συχνά, οι ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας απαιτούν μία ελάχιστη περίοδο μόνιμης διαμονής στη Γερμανία. Οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι πρέπει να αποδείξουν μία μακροχρόνια περίοδο ασφάλισης. Πολλές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ειδικές τιμές για αυτή την ομάδα, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τη διάρκεια παραμονής.

Σε περίπτωση αίτησης για ιδιωτική ασφάλιση υγείας, θα τεθούν λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας (υγειονομική εξέταση). Η γερμανική ασφαλιστική κάλυψη λήγει, μόλις ο ασφαλισμένος επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του.

Οι ακόλουθες ομάδες ατόμων είναι συχνά ιδιωτικά ασφαλισμένες:

 • ιδιωτικοί υπάλληλοι (ακαθάριστο εισόδημα πάνω από το όριο υποχρεωτικής ασφάλισης)

 • δημόσιοι υπάλληλοι

 • αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι εισφορές μίας ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι ανάλογες με την κατάσταση της υγείας, την ηλικία και το εύρος των παροχών, ανεξάρτητα από το εισόδημα. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ατομικά για κάθε ασφαλισμένο.

Η προσφορά παροχών της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας δεν υπόκειται σε κρατικούς κανονισμούς και είναι πολλές φορές πιο εκτενής σε σχέση με την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση. Επιπλέον, οι παροχές μπορούν να προσαρμοστούν ακριβώς στον ασφαλισμένο. Για όλα τα έξοδα θεραπείας, ο ασφαλισμένος πληρώνει πρώτα προκαταβολικά. Η ασφάλιση επιστρέφει αυτά τα έξοδα με την υποβολή ενός τιμολογίου (αρχή επιστροφής εξόδων).

Συμπληρωματικές ασφαλίσεις

Οι συμπληρωματικές ασφαλίσεις χρησιμεύουν για την κάλυψη των κενών περίθαλψης της ασφάλισης υγείας. Η σύναψη πραγματοποιείται σε μία ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, ανεξάρτητα από το εισόδημα. Σημαντικές συμπληρωματικές ασφαλίσεις είναι, για παράδειγμα, η συμπληρωματική ασφάλιση περίθαλψης, η συμπληρωματική οδοντιατρική ασφάλιση ή η συμπληρωματική νοσοκομειακή ασφάλιση.

Iδιωτική ασφάλιση υγείας Σύμβουλος
Iδιωτική ασφάλιση υγείας Aνταλλαγή
Oδοντιατρική ασφάλιση Σύμβουλος
Iδιωτική ασφάλιση υγείας Δοκιμή
Πρόσθετη ασφάλιση υγείας Σύμβουλος
Oδοντιατρική ασφάλιση Δοκιμή

Ασφάλιση υγείας για αλλοδαπούς φοιτητές στη Γερμανία

Όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι ξεκινούν σπουδές σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρέπει να έχουν ασφάλιση υγείας. Χωρίς αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης υγείας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγραφή σε πανεπιστήμιο.

Υποχρέωση ασφάλισης για φοιτητές στη Γερμανία

Ανάλογα με το σκοπό της διαμονής, τη χώρα προέλευσης και την ηλικία του σπουδαστή ισχύουν διαφορετικοί όροι. Κατά κανόνα γίνεται διάκριση μεταξύ των ακόλουθων πέντε ομάδων ατόμων:
1 σπουδαστές από κράτη του ΕΟΧ¹ ή από κράτη που έχουν συνάψει συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης² με τη Γερμανία
2 σπουδαστές από όλα τα άλλα κράτη
3 σπουδαστές άνω των 30 ετών ή όσοι έχουν ολοκληρώσει το 14ο εξάμηνο σπουδών
4 συμμετέχοντες σε προπαρασκευαστικά μαθήματα γλώσσας για το πανεπιστήμιο
5 αλλοδαποί υποψήφιοι διδάκτορες και υπότροφοι

Ασφάλιση υγείας για πολίτες της ΕΕ κάτω των 30 ετών / από 14 εξάμηνα σπουδών

Οι σπουδαστές από κράτη του ΕΟΧ¹ και κράτη με συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης² μπορούν να απαλλαχθούν από την υποχρέωση ασφάλισης υγείας στη Γερμανία, εφόσον διαθέτουν αποδεικτικό στοιχείο ασφάλισης υγείας στη χώρα καταγωγής τους:

Ασφάλιση υγείας στη χώρα προέλευσης Δυνατότητες ασφάλισης στη Γερμανία Πρόσθετοι όροι
Υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας Αναγνώριση από μία υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (EHIC) του ταμείου υγείας στη χώρα καταγωγής
Ιδιωτική ασφάλιση υγείας Ιδιωτική ασφάλιση υγείας Επιβεβαίωση του ταμείου της χώρας καταγωγής, τιμολόγηση των παροχών και φαρμάκων με το οικείο ταμείο υγείας
Καμία ασφάλιση υγείας Υποχρεωτική από το νόμο ή ιδιωτική ασφάλιση υγείας από την ηλικία των 30 ετών είναι δυνατή μόνο η ιδιωτική ασφάλιση

Προσοχή: Οι αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι είναι ιδιωτικά ασφαλισμένοι στη Γερμανία αλλά δεν είναι ακόμα 30 ετών, συχνά χρειάζονται για την εγγραφή στο πανεπιστήμιο μία βεβαίωση σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας. Κατόπιν, η ένταξη στην υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών δεν είναι πλέον δυνατή.

Υποχρέωση ασφάλισης υγείας για πολίτες εκτός της ΕΕ

Οι σπουδαστές από όλα τα άλλα κράτη πρέπει να έχουν υποχρεωτική από το νόμο ή ιδιωτική ασφάλιση υγείας στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Από την ηλικία των 30 ετών ή μετά το τέλος του 14ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές στη Γερμανία που δεν είναι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά από το νόμο, πρέπει να ασφαλιστούν ιδιωτικά. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικά μαθήματα γλώσσας για τα πανεπιστήμια στη Γερμανία.

Εισφορές για την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας (από το 2019)

Ασφάλιση για αλλοδαπούς φοιτητές Εισφορά για την ασφάλιση υγείας Εισφορά για την ασφάλιση περίθαλψης Συνολικές εισφορές
Φοιτητές χωρίς παιδί (από 23 ετών) 76,04 ευρώ* 24,55 ευρώ** 100,59 ευρώ*
Φοιτητές έως 23 ετών ή με παιδί 76,04 ευρώ* 22,69 ευρώ** 98,73 ευρώ*

*Οι εισφορές στην υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας για αλλοδαπούς φοιτητές είναι ίδιες σε όλα τα ταμεία υγείας. Επιπλέον υπάρχει η ατομική συμπληρωματική εισφορά του εκάστοτε ταμείου υγείας.
**Οι εισφορές για την ασφάλιση περίθαλψης ανέρχονται για τους φοιτητές με παιδί σε 3,05%, άνω των 23 ετών χωρίς παιδί σε 3,30%.

Πριν από την έναρξη των σπουδών, οι αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να συμβουλευθούν την αρμόδια ένωση φοιτητών ή το ακαδημαϊκό διεθνές γραφείο (International Office).

Εργασία στη Γερμανία –
Ασφάλιση υγείας για αλλοδαπούς εργαζόμενους

Κατά κανόνα ισχύει: ένας μισθωτός είναι κοινωνικά ασφαλισμένος στη χώρα, στην οποία εργάζεται. Ακόμα και στην περίπτωση μίας βραχυπρόθεσμης επίσκεψης εργασίας είναι απαραίτητη η ένταξη σε μία γερμανική ασφάλιση υγείας.

Κάλυψη ασφάλισης υγείας για πολίτες της ΕΕ

Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι από κράτη-μέλη του ΕΟΧ¹ και από κράτη, τα οποία έχουν συνάψει μία συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης² με τη Γερμανία, χρειάζονται στη Γερμανία μία ασφάλιση υγείας, ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι ή ως αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό ισχύει επίσης, εάν ο εργαζόμενος κατοικεί σε ένα άλλο κράτος-μέλος ή εάν ο εργοδότης έχει την έδρα του σε ένα άλλο κράτος-μέλος. Υπάρχουν μόνο δύο εξαιρέσεις:

1
ένα άτομο απασχολείται ταυτόχρονα ως μισθωτός σε ένα κράτος-μέλος και ως αυτοαπασχολούμενος σε ένα άλλο κράτος-μέλος, δυνατότητα κοινωνικής ασφάλισης και στις δύο χώρες

2
προσωρινή απόσπαση στο εξωτερικό (μέγιστο 12 μήνες) -> ασφάλιση υγείας στη χώρα προέλευσης (για το σκοπό αυτό απαιτείται το έντυπο E 101)

Κάλυψη ασφάλισης υγείας για πολίτες εκτός της ΕΕ

Ανεξάρτητα από τη διάρκεια διαμονής, οι εργαζόμενοι εκτός της ΕΕ υπόκεινται στη γερμανική υποχρέωση ασφάλισης υγείας, εφόσον εκτός από την άδεια εργασίας μπορούν να επιδείξουν μία άδεια διαμονής. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής σε μία γερμανική διπλωματική ή προξενική αρχή ή σε μία υπηρεσία αλλοδαπών στη Γερμανία.

Εργασία και έρευνα στη Γερμανία –
Ασφάλιση υγείας για αλλοδαπούς εργαζόμενους και επισκέπτες επιστήμονες

Κανονισμοί για επισκέπτες επιστήμονες

Και για τους επισκέπτες επιστήμονες (ερευνητές) και τα συνοδεύοντα μέλη της οικογένειας είναι μία ασφάλιση υγείας υποχρεωτική. Συνεπώς, για τους υπηκόους τρίτων χωρών είναι επειγόντως αναγκαίο να ενημερωθούν σχετικά με τις δυνατότητες ασφάλισης ήδη πριν από την αναχώρηση: Μία άδεια διαμονής χορηγείται μόνο με την προσκόμιση μίας ασφάλισης υγείας. Οι νομικοί κανονισμοί συνοπτικά:

Προέλευση/Είδος διαμονής Κανονισμοί για την ασφάλιση υγείας
Επισκέπτες επιστήμονες από κράτη του ΕΟΧ¹ και κράτη με συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης² Η ασφάλιση υγείας στη χώρα καταγωγής ισχύει και στη Γερμανία (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας). Απαιτείται το έντυπο με τον αριθμό 1 ή 101 από το εγχώριο ταμείο υγείας ή από τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης
Αλλοδαποί επιστήμονες με κατοικία στη Γερμανία (για διαμονή μεγαλύτερης διάρκειας) Υποχρέωση ασφάλισης υγείας σε μία εγκεκριμένη στη Γερμανία ασφαλιστική εταιρεία 
Η υφιστάμενη ασφάλιση υγείας της χώρας καταγωγής μπορεί να μετατραπεί σε τιμολόγιο προσδοκίας δικαιωμάτων για τη διάρκεια της διαμονής στη Γερμανία
Επισκέπτες επιστήμονες με σύμβαση εργασίας Γερμανική υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στην υποχρεωτική από το νόμο ή ιδιωτική ασφάλιση υγείας απαραίτητη
Επισκέπτες επιστήμονες με υποτροφία δυνατότητα μόνο ιδιωτικής ασφάλισης

Ασφάλιση υγείας για μετανάστες στη Γερμανία

Τα άτομα που επιθυμούν να μεταναστεύσουν στη Γερμανία και, ως εκ τούτου, επιδιώκουν μία μόνιμη διαμονή πρέπει να συνάψουν μία ασφάλιση υγείας. Διαφορετικά, η παράδοση της γερμανικής θεώρησης θα απορριφθεί.

Δικαίωμα διαμονής για πολίτες της ΕΕ

Κατά κανόνα, οι πολίτες ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ζουν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, ακόμη και αν δεν εργάζονται εκεί. Ωστόσο, το δικαίωμα διαμονής υπόκειται σε δύο όρους:

1
Οι μετανάστες πρέπει να αποδείξουν επαρκή «μέσα διαβίωσης» για να μπορούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην στην εν λόγω χώρα της ΕΕ

2
Σύναψη μίας ασφάλισης υγείας στη «νέα» χώρα της ΕΕ

Κανονισμοί για υπηκόους κρατών εκτός της ΕΕ

Οι μετανάστες από χώρες, οι οποίες απαιτούν μία θεώρηση για την είσοδο στη Γερμανία, πρέπει να επιδεικνύουν ήδη σε αυτή τη χρονική στιγμή την ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Ανάλογα με το εάν ένας μετανάστης ασκεί μισθωτή δραστηριότητα ή όχι, ισχύουν διαφορετικοί όροι τόσο για την υποχρεωτική από το νόμο όσο και για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Ειδικοί κανονισμοί για τους αιτούντες άσυλο στη Γερμανία

Ένα ειδικό καθεστώς χορηγείται σε άτομα, τα οποία ζητούν προστασία στη Γερμανία από πολιτικές ή άλλες διώξεις. Κατά κανόνα, οι αιτούντες άσυλο δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας. Σε περίπτωση ασθένειας δικαιούνται παροχές βάσει του Νόμου περί Παροχών για τους Αιτούντες Άσυλο (AsylbLG). Ανάλογα με το καθεστώς διαμονής και τη διάρκεια διαμονής ισχύουν διαφορετικά επίπεδα παροχών.

Η αξίωση σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου περί Παροχών για τους Αιτούντες Άσυλο (AsylbLG) περιλαμβάνει:

 • Σε οξείες παθήσεις: ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας επιδέσμων και φαρμάκων, καθώς και άλλων παροχών που εξυπηρετούν την ανάρρωση

 • Νοσηλευτική και ιατρική περίθαλψη, αυτές περιλαμβάνουν βοήθεια από μαίες και προμήθεια φαρμάκων και επιδέσμων για εγκύους και λεχώνες

 • Χρήση προσυμπτωματικών ελέγχων και προληπτικών εμβολιασμών

Γερμανική ασφάλιση υγείας για μαθητές, ασκούμενους και au pair

0
Όρια υποχρεωτικής ασφάλισης

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής, οι αλλοδαποί ασκούμενοι, καθώς και οι au pair, οι οποίοι αναλαμβάνουν μία θέση εργασίας στη Γερμανία, πρέπει να επιδεικνύουν για το διάστημα της διαμονής τους μία ασφάλιση υγείας και μία ασφάλιση ατυχήματος. Οι αλλοδαποί ασκούμενοι και οι au pair είναι υποχρεωμένοι να έχουν υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας, μόνο εφόσον κερδίζουν περισσότερα από 450 ευρώ μηνιαίως. Ωστόσο, μπορούν να συνάψουν μία ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των αλλοδαπών καλεσμένων και επισκεπτών από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο¹ και από κράτη με μία συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης².

Ασφάλιση υγείας από τη χώρα καταγωγής ή στη Γερμανία;

Οι επισκέπτες από κράτη-μέλη του ΕΟΧ¹ μπορούν να τύχουν περίθαλψης στη Γερμανία με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (EHIC). Εάν η χώρα καταγωγής έχει συνάψει μία σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης² με τη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών για την ασφάλιση υγείας, υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να υπάρχει αξίωση παροχών στη Γερμανία. Το φάσμα των παροχών καθορίζεται από την αντίστοιχη συμφωνία. Εάν η χώρα καταγωγής δεν βρίσκεται στον ΕΟΧ¹ και δεν υπάρχει συμφωνία στον τομέα κοινωνικών ασφαλίσεων², πρέπει να συναφθεί μία ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Για τις au pair, οι δαπάνες για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας και την ασφάλιση ατυχήματος επιβαρύνουν την οικογένεια υποδοχής.

Περιορισμοί ηλικίας για au pair:

 • Κατά κανόνα: 18 έως 27 ετών
 • Για την υποβολή αίτησης θεώρησης: 18 έως 26 ετών

 • Προέλευση από κράτη εκτός της ΕΕ: 18 έως 24 ετών

 • Μέγιστη διάρκεια ασφάλισης: 12 μήνες

Συνιστάται να ζητήσετε ανεξάρτητες συμβουλές στη χώρα καταγωγής ή διαμονής σας πριν από τη διαμονή σας στο εξωτερικό. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, στις αρμόδιες διπλωματικές ή προξενικές αρχές, στην αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών ή ειδικά στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Προσοχή: Οι προσφορές τιμολογίου και οι παροχές διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο – συνεπώς, οι τιμές και οι παροχές πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά εκ των προτέρων. Επιπλέον, υπάρχουν τιμολόγια για άτομα, τα οποία διαμένουν για σύντομο χρονικό διάστημα στη Γερμανία στα πλαίσια ενός προγράμματος Work & Travel.

Χρήσιμες συμβουλές για αλλοδαπούς στη Γερμανία

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; Ειδικά όταν κάποιος χρειάζεται ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι σημαντικό να γνωρίζει σε ποιον μπορεί να απευθυνθεί και πώς να λάβει αυτή τη βοήθεια.

1. Σημαντικοί αριθμοί τηλεφώνου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Οι ακόλουθοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητοι, εάν απαιτείται ιατρική περίθαλψη γρήγορα και άμεσα ή εάν υπάρχει άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

112 → Ιατρός για έκτακτα περιστατικά/ασθενοφόρο και/ή πυροσβεστική υπηρεσία (ισχύει πανευρωπαϊκά)
110 → Αστυνομία (Όλοι οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης είναι προσβάσιμοι χωρίς χρέωση.)

2. Ιατρική εφημερία

Δυνατότητες λήψης ιατρικής περίθαλψης εκτός ωρών γραφείου:

 • 116117 Ιατρική εφημερία της Ένωσης Νόμιμων Ιατρών Ιατρικής Ασφάλισης
 • Τμήμα επειγόντων περιστατικών του δημοτικού νοσοκομείου ή της πανεπιστημιακής κλινικής επιτοπίως

3. Φάρμακα και φαρμακεία

Τα φάρμακα διατίθενται συνήθως μέσω των φαρμακείων, η Γερμανία διαθέτει ένα πολύ πυκνό δίκτυο φαρμακείων. Αυτά επισημαίνονται με ένα μεγάλο, κόκκινο σύμβολο «Α». Επίσης διαδεδομένη είναι πλέον και η παραγγελία φαρμάκων μέσω διαδικτυακών φαρμακείων. Ωστόσο πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ:

 • μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή

 • συνταγογραφούμενων φαρμάκων (π.χ. αντιβιοτικά), για τα οποία απαιτείται προηγούμενη ιατρική εξέταση και ιατρική συνταγή, καθώς και συμμετοχή

Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης έχει συσταθεί στη Γερμανία μία υπηρεσία έκτακτης ανάγκης φαρμακείων. Η διεύθυνση των αρμόδιων φαρμακείων («φαρμακείο σε υπηρεσία») στην 
εγγύτερη περιοχή μπορεί να βρεθεί στην τρέχουσα εφημερίδα ή στην αναρτημένη ανακοίνωση κάθε φαρμακείου.

4. Παροχή συμβουλών και βοήθεια – Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εκπαιδευτικά ιδρύματα Διεύθυνση
Υπουργείο Εξωτερικών www.auswaertiges-amt.de
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων www.bamf.de
Ομοσπονδιακοί Επίτροποι για Αλλοδαπούς www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Τα Εθνικά Συμβούλια για τους Πρόσφυγες www.fluechtlingsrat.de
Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) www.daad.de
Γερμανική Ένωση Φοιτητών (DSW) (εγγεγραμμένος σύλλογος) www.internationale-studierende.de
Ίδρυμα Προώθησης της Διάσκεψης των Πρυτάνεων www.hochschul­kompass.de
Γραμματεία της Μόνιμης Διάσκεψης των
Υπουργών Παιδείας των Χωρών
Κεντρικό Γραφείο για Αλλοδαπό Εκπαιδευτικό Σύστημα
www.anabin.kmk.org
Ινστιτούτο Γκαίτε (εγγεγραμμένος σύλλογος) www.goethe.de
Εταιρεία για την Ακαδημαϊκή Προετοιμασία Σπουδών
και την Ανάπτυξη Δοκιμών (εγγεγραμμένος σύλλογος)
Ινστιτούτο TestDaF
www.testdaf.de
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας www.bmbf.de
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης www.bundes­versicherungs­amt.de
Ομοσπονδιακό Κέντρο για την Αγωγή του Πολίτη (bpb) www.bpb.de
Γερμανικό Γραφείο Διασύνδεσης Ασφάλιση Υγείας –
Αλλοδαπή
(DVKA)
www.dvka.de
Gesundheitseinrichtungen Adresse
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας (BMG) www.bundes­gesundheits­ministerium.de
Ομοσπονδιακό Κέντρο Ενημέρωσης για την Υγεία (BZgA) www.bzga.de
Ομοσπονδιακή Ένωση για την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας (εγγεγραμμένος σύλλογος)
(BVPG)
www.bvpraevention.de
Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Ασθενών Γερμανία (UPD) www.patienten­beratung.de/de
Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός (DRK) www.drk.de
Διακονία Γερμανία www.diakonie.de
Caritas Γερμανία www.caritas.de
Ομοσπονδιακή Ομάδα Εργασίας της Ανεξάρτητης Κοινωνικής Πρόνοιας (BAGFW) www.bagfw.de
Γερμανική Βοήθεια για το AIDS www.aidshilfe.de
Γερμανικό Κεντρικό Γραφείο για Ζητήματα Εθισμού (εγγεγραμμένος σύλλογος) (DHS) www.dhs.de
Γερμανική Εταιρεία STI (εγγεγραμμένος σύλλογος) Εταιρεία Προώθησης της Σεξουαλικής Υγείας www.dstig.de
Γερμανική Εταιρεία Διατροφής (εγγεγραμμένος σύλλογος) www.dge.de
Το Δίκτυο Υγιείς Πόλεις www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹Κράτη ΕΕ/ΕΟΧ: κράτη-μέλη της ΕΕ και Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ισλανδία + Ελβετία
²Κράτη, τα οποία έχουν συνάψει μία συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης με τη Γερμανία: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας (Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Μαγιότ, Ρεϋνιόν), Ισραήλ³, Κροατία, Μαρόκο, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία και Τυνησία   ³Η συμφωνία αφορά αποκλειστικά στο επίδομα μητρότητας στο πλαίσιο της ασφάλισης υγείας.