Здравното осигуряване в Германия

; ГерманияДържавно здравно осигуряванеЧастното здравно осигуряванестудентитечуждестранни работницичуждестранни ученилица търсещи убежищестажанти и детегледачкисъвети / линкове

Специфични особености на германската здравноосигурителна система

Германското здравно осигуряване се характеризира с двойна система от Държавно здравно осигуряване (GKV) и Частно здравно осигуряване (PKV). Докато Държавното здравно осигуряване (GKV) е достъпно за всички, за Частното здравно осигуряване важат определени условия.

Граждани от страните от Европейското икономическо пространство¹ (ЕИП) и граждани от държави, с които съществува споразумение за социално осигуряване², могат да останат подчинени на здравно осигуряване в родната им страна. Осигурителните услуги в други държави могат да се отличават съществено от тези в Германия. По тази причина е възможно да се налага лична финансова вноска или сключване на допълнителна застраховка.

Държавно здравно осигуряване (GKV) и солидарен принцип

Вноските за Държавното здравно осигуряване зависят от дохода. За база служи общият брутен доход, от който се удържа единен размер на вноската от 14.6 процента (информация 2019). Тя се разпределя в еднакви части между осигуреното лице и работодателя съответно по 7.3%. Всяка здравна каса начислява допълнителна вноска в различен размер, която се заплаща само от работника. Ако се превиши границата на определената вноска (2019: 4.537.50 евро на месец), приходите нямат значение за изчисляването на вноската. В Държавното здравно осигуряване могат да бъдат включени безплатно децата и съпрузите чрез семейна осигуровка.

Някои групи лица трябва да са членове на Държавно здравно осигуряване. Към тях спадат между другото:

Служители (брутен доход под границата на задължителното осигуряване)

Пенсионери (ако е изпълнено условието за периода на пред

Индивидуални вноски за Частното здравно осигуряване

Частното здравно осигуряване (PKV) не е възможно за всеки. Работници с брутен доход над задължителната осигурителна граница (2019: 5.062.50 евро месечно) могат да се осигуряват в частното здравно осигуряване (PKV). Съответните лиСледните групи често са частно здравно осигурени:

Служители (брутен доход над задължителната осигурителна граница)

Държавни служители

Самостоятелно заети лица и лица на свободна практика

Вноските за частното здравно осигуряване не зависят от дохода и се определят според здравния статус, възрастта и размера на обезщетенията. Премиите са индивидуални за всяко осигуряващо се лице.

Обемът на предлаганите за Частното здравно осигуряване услуги не се регулира от държавата и е много по разнообразен от този на Държавното здравно осигуряване. Услугите могат допълнително да бъдат адаптирани конкретно към осигуряващото се лице. За всички разходи за лечение осигуряващото се лице първо отива в предварителната каса. Застрахователят възстановява тези разходи при представяне на фактура (принцип на възстановяване на разходите).

Допълнително осигуряване

Допълнителното осигуряване служи за запълване на пропуските в здравното осигуряване. Те се сключват с частна застрахователна компания независимо от дохода. Важни допълнителни застраховки са например допълнителната застраховка за обгрижване, за стоматологична помощ или за болнично лечение.

Частното здравно осигуряване съветникЧастното здравно осигуряване промянастоматологична застраховка съветникЧастното здравно осигуряване тестДопълнително осигуряване съветникстоматологична застраховка тест

Здравно осигуряване на чуждестранните студенти в Германия

Задължителна застраховка за студентите в Германия

В зависимост от целта на пребиваване, страната на произход и възрастта на студента важат различни условия. По принцип съществуват следните пет групи лица:

1  Студенти от държави от ЕИП¹ или държави, които са подписали с Германия споразумение за социално осигуряване²
2  Студенти от всички други държави
3  Студенти над 30-годишна възраст или завършили 14. семестър
4  Участници в подготвителни езикови курсове за следване
5  Чуждестранни докторанти и стипендианти

Здравно осигуряване за граждани на ЕС под 30 години / след 14. семестър

Здравно осигуряване в страната на произход Възможности за застраховане в Германия Допълнителни условия
Държавно здравно осигуряване Признаване при
Държавно здравно осигуряване
Европейска здравна карта (EHIC) на Здравната каса в родната страна
Частно здравно осигуряване Частно здравно осигуряване Потвърждение от Здравната каса в родната страна;

Приспадане на услуги и медикаменти от собствената Здравна каса

Без здравно осигуряване Държавно или Частно здравно осигуряване След 30-годишна възраст е възможно само частно здравно осигуряване

Внимание: От чуждестранните студенти, които са частно осигурени в Германия, но все още не са навършили 30 години, често се изисква при записване удостоверение за освобождаване от Държавното здравно осигуряване. След това не е възможно повече приемане в GKV за периода на следване.

Задължително здравно осигуряване за граждани извън ЕС

Студентите от всички останали държави трябва да са държавно или частно здравно осигурени в Германия за времето на пребиваването си

Вноски за държавното здравно осигуряване (информация 2019)

Застраховка за
чуждестранни студенти
Вноска за здравно осигуряване Вноска за застраховка за обгрижване Вноски общо

Студенти без дете
(над 23 годишна възраст)

76,04 евро*

24,55 евро**

100,59евро*
Студенти до 23 съответно с дете 76,04 евро*

22,69 евро**

98,73 евро*

*Вноските за държавно здравно осигуряване на чуждестранните студенти са еднакви във всички здравноосигурителни дружества. Заплаща се и индивидуална допълнителна вноска към съответната здравна каса.
**Вноските за застраховка за обгрижване за студенти с дете са в размер на 3.05 %, над 23 години без дете 3,30 %.

Преди започване на следването чуждестранните студенти трябва да потърсят консултация от компетентната Студентска служба или Отдела за чуждестранни студен

Работа в Германия – Здравно осигуряване за чуждестранни работници

По принцип важи правилото: работникът е социално осигурен в страната, в която работи. Дори при краткосрочен работен престой е необходимо здравно осигуряване в Германия.

Здравно осигуряване за граждани на ЕС

За чуждестранни работници от държавите-членки1 на ЕИП и от държави, които са подписали с Германия споразумение за социално осигуряване2 е необходима здравна застраховка в Германия, независимо от това дали те са наети или самостоятелно заети лица. Това важи и в случаите, когато самостоятелно заето лице живее в друга държава-членка или работодателят е със седалище в друга държава-членка. Съществуват само две изключения:

1
когато лице е едновременно работник в една държава-членка и като самостоятелно заето лице в друга държава-членка е възможно социално осигуряване в двете държави

2
временно командироване в чужбина (максимално 12 месеца) -> здравно осигуряване в страната на произход (за целта е необходим формуляр Е 101)

Здравно осигуряване за граждани извън ЕС

Независимо от продължителността на престой самостоятелно заети лица извън ЕС подлежат на задължително здравно осигуряване в Германия, ако допълнително към разрешението си работа представят и разреш

Работа и изследователска дейност в Германия – Здравно осигуряване за чуждестранни работници и учени

Регулации за чуждестранни учени

Също и за чуждестранни учени (изследователи) и придружаващите ги членове на семейството здравната осигуровка е задължителна. По тази причина за гражданите на трети държави е изключително наложително преди заминаването да се информират за възможностите за осигуряване: Разрешение за пребиваване се издава само при представяне на здравна осигуровка. Преглед на правните регулации:

Произход/Вид престой

Регулации за здравното осигуряване

Чуждестранни учени от държави от ЕИП1 и държави със споразумения за социално осигуряване2 Здравната застраховка в родната страна е валидна и в Германия (Европейска здравна карта). Необходим формуляр № 1 или 101, издаден от местна здравна каса или социалноосигурителна служба
Чуждестранните учени с местоживеене в Германия (за по-дълъг престой) Задължение за здравно осигуряване в застрахователно дружество регистрирано в Германия
За периода на пребиваване в Германия съществуващата здравна застраховка в страната на произход може да се промени по тарифата за натрупване на вноски
Чуждестранни учени с трудов договор Задължение за Държавно или Частно здравно осигуряване в Германия
Чуждестранни учени със стипендия Възможно само Частно здравно осигуряване

Здравно осигуряване за имигранти в Германия

Лицата, които искат да имигрират в Германия и целят по този начин постоянно пребиваване, следва да сключат здравна застраховка. В противен случай ще им бъде отказано издаването на германска виза.

Право на пребиваване за граждани на ЕС

По принцип гражданите на държава-членка на Европейския съюз имат право да живеят във всяка държава от ЕС, дори и да не са самостоятелно заети там. Правото на пребиваване обаче е свързано с две условия:

1
Имигрантите следва да докажат достатъчно „средства за издръжка“, за да могат да покриват разходите си в съответната държава от ЕС

2
Сключване на здравна застраховка в „новата“ държава от ЕС

Регулации за граждани на държави извън ЕС

Имигранти от страни, за които се изисква виза за влизане в Германия, следва да имат към този момент здравна застраховка. В зависимост от това дали имигрантът е самостоятелно зает или не важат различни условия както за Държавното , така и за Частното здравно осигуряване.

Специални регулации за лица търсещи убежище в Германия

Специален статут се предоставя на лица, търсещи в Германия закрила срещу политическо или друго преследвИскането съгласно § 4 на Закона за обезщетение на търсещи убежище (AsylbLG) включва:

При акутни заболявания: медицинско лечение, включително предоставя

Здравни осигуровки за ученици, стажанти и детегледачки в Германия

границата на задължителното осигуряване

Ученически обмен, чуждестранни стажанти както и детегледачки, работещи в Германия трябва да имат здравна застраховка и застраховка срещу злополука за периода на пребиваването си. Чуждестранните стажанти и детегледачките подлежат на държавно здравно осигуряване, ако получават повече от 450 евро на месец. Те могат също да сключат частна здравна осигуровка, специално разработена за потребностите на чуждестранни гости и посетители от Европейското икономическо пространство¹ както и от държави подписали споразумение за социално осигуряване².

Здравни застраховки от родната страна или в Германия?

Посетители от държави-членки на ЕИП¹ могат да бъдат лекувани в Германия при наличие на Европейската здравноосигурителна карта (EHIC). Ако родната страна е подписала с Германия споразумение за социално осигуряване², включително регулации заВъзрастово ограничение за детегледачки:

По принцип: 18 до 27 години

За кандидатстване за виза: 18 до 26 години

Произход от държави извън ЕС: 18 до 24 години

Максимална продължителност на застраховката: 12 месеца

Препоръчително е преди пребиваване в чужбина да се потърси независима консултация в родната страна или в

Внимание: Офертите за тарифите и услугите се различават в зависимост от застрахователя, затова услугите и цените следва да се проверят внимателно. Освен това съществуват тарифи за лица, които пребивават краткосрочно в Германия в рамките на програмата Work & Travel.

Полезни съвети за чужденци в Германия

 Какво да направим при спешен случай? Точно когато се нуждаете от медицинска помощ при спешен случай, е важно да знаете към кого да се обърнете и как да получите тази помощ.

1. Важни телефонни номера при спешен случай

Следните спешни номера са необходими, когато незабавно и директно е необходимо медицинското лечение или ако има друг спешен случай:

112 → Спешна помощ/ Линейка и/или Пожарна (валиден за цяла Европа)
110 → Полиция (Всички номера за спешни случаи се избират безплатно)

2. Медицинска служба в готовност

Възможности за получаване на медицинска помощ извън приемните часове:

  • 116117 → Медицинска служба в готовност към Дружеството за здравно осигуряване
  • Спешно отделение на градската болница или университетската клиника на място
Образователни институции Адрес
Министерство на външните работи

www.auswaertiges-amt.de

Федерална служба за миграция и бежанци

www.bamf.de

Федерален комисар за чужденците www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Регионални съвети за бежанците

www.fluechtlingsrat.de

Германската служба за академичен обмен (DAAD)

www.daad.de

Германска студентска служба (DSW) рег. дружество

www.internationale-studierende.de

Фондация за насърчаване конференцията на ректорите на висши училища

www.hochschul­kompass.de

Секретариат на Постоянната конференция на министрите на
Културата на провинциите
Централна служба за образование в чуждестранни учебни заведения

www.anabin.kmk.org

Гьоте-Институт рег. Дружество

www.goethe.de

Дружество за подготовка на Академично следване
и разработване на тестове рег. Дружество. TestDaF-Институт

www.testdaf.de

Федерално министерство на образованието и изследвания

www.bmbf.de

Федерална служба за осигуряване

www.bundes­versicherungs­amt.de

Федерална централа за политическо образование (bpb)

www.bpb.de

Германска свързваща служба за здравно осигуряване –
Чужбина (DVKA)

www.dvka.de

Здравни заведения Адрес
Федерално министерство на здравеопазването (BMG)

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Федерална централа за здравна просвета (BZgA)

www.bzga.de

Федерална асоциация за превенция и насърчаване на здравето рег. Дружество. (BVPG)

www.bvpraevention.de

Независими консултации за пациенти в Германия (UPD)

www.patienten­beratung.de/de

Германски червен кръст (DRK)

www.drk.de

Диакония Германия

www.diakonie.de

Каритас Германия

www.caritas.de

Федерална работна общност за безплатни социални грижи (BAGFW)

www.bagfw.de

Германска помощ срещу СПИН

www.aidshilfe.de

Германска служба за въпроси при зависимост рег. дружество (DHS)

www.dhs.de

Германски дружество STI регистрирано дружество. Дружество за насърчаване на сексуалното здраве

www.dstig.de

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.

www.dge.de

Мрежа от здравни градове

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ Държави от ЕС/ЕИП: Държави-членки на ЕС и Лихтенщайн, Норвегия, Исландия + Швейцария
² Държави, които са подписали споразумение за социално осигуряване с Германия: Босна и Херцеговина, Френските отвъдморски департаменти (Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Майот, Реюнион), Израел3, Хърватия, Мароко, Македония, Черна гора, Сърбия, Турция и Тунис
³ Споразумението се отнася само за обезщетенията за майчинство в рамките на здравното осигуряване.

MerkenMerken