A német egészségbiztosítási rendszer

2009 óta minden, Németországban állandó lakóhellyel rendelkező személyre vonatkozik az egészségbiztosítási kötelezettség. Még a rövid idejű németországi tartózkodáshoz is szükség van egészségbiztosításra, ellenkező esetben nem állítanak ki vízumot.

rendszer sajátosságai
állami egészségbiztosítás
magán egészségbiztosítás
hallgatóinak
vendégmunkások
tudósok
menedéket kérőkre
gyakornokok és au-pairek
tanácsok / hivatkozások

A német egészségbiztosítási rendszer sajátosságai

A német egészségbiztosítást a állami egészségbiztosítás (Gesetzlicher Krankenversicherung – (GKV) és a magán egészségbiztosítás (Privater Krankenversicherung – PKV) kettős rendszere jellemzi. Míg a GKV mindenki számára hozzáférhető, a magán egészségbiztosításra meghatározott feltételek vonatkoznak.

Az Európai Gazdasági Térség¹ (EGT) polgáraira és azon országok állampolgáraira, amelyekkel társadalombiztosítási egyezményt² kötöttek, továbbra is saját országuk egészségbiztosítási rendszere érvényes. A többi ország biztosítási szolgáltatásai Németországgal összehasonlítva jelentősen eltérően alakulhatnak. Ennélfogva saját pénzügyi hozzájárulásra vagy kiegészítő biztosítás kötésére lehet szükség.

Az állami egészségbiztosítás (GKV) és a szolidaritás elve

Az állami egészségbiztosítási járulékok jövedelemfüggők. A számítás alapja a teljes bruttó jövedelem, amelyből 14,6 százalékos (2019-as adat) egységes járulék levonására kerül sor. Ebből a biztosított és a munkáltató egységesen 7,3–7,3 százalékkal veszi ki a részét. Ezenkívül az egészségbiztosítási pénztár eltérő mértékű kiegészítő hozzájárulásra is igényt tart, amelyet teljes egészében a munkavállaló fizet. A járulékplafon (2019-ban: havi 4537,50 euró) túllépése esetén a jövedelem nem játszik szerepet a járulékszámításnál. Az állami egészségbiztosításnál a házastársak és gyermekeik a családi biztosítást ingyenesen vehetik igénybe.

Bizonyos csoportokra az állami egészségbiztosítás tagsági kötelezettséget ír elő. Ebbe a csoportba többek között az alábbiak tartoznak:

 • munkavállalók (a kötelező biztosítási határ alatti bruttó jövedelem esetén)

 • nyugdíjasok (az előzetes biztosítási idő teljesítése esetén)

 • az I. munkanélküli járadékra jogosultak

állami egészségbiztosítás tanácsadó
állami egészségbiztosítás lista
állami egészségbiztosítás teszt
állami egészségbiztosítás összehasonlítás

A magán egészségbiztosítás (PKV) által nyújtott szolgáltatások

A magán egészségbiztosítást (PKV) nem veheti igénybe mindenki. A munkavállalók a kötelező biztosítási határ feletti bruttó jövedelemtől (2019-ban: havi 5.062,50 €) jogosultak biztosításra a PKV keretében. Az érintett személyeknek kérelmet kell benyújtaniuk, hogy mentesüljenek a biztosítási kötelezettség alól. A magán egészségbiztosítók gyakran minimális időtartamot állapítanak meg a németországi állandó lakóhely vonatkozásában. A külföldi biztosítottaknak tartós biztosítási időszakot kell igazolniuk. Számos magánbiztosító speciális díjszabást állapít meg erre a csoportra, amely az egyéni igényekhez és a tartózkodási időtartamhoz igazodik.

Magán egészségbiztosítás igénylése esetén részletesen kikérdezik az igénylő egészségi állapotát (egészségügyi ellenőrzés). Mihelyt a biztosított visszatér anyaországába, a német biztosítási fedezet érvényét veszti.

Többnyire a következő csoportok vehetnek igénybe magánbiztosítást:

 • munkavállalók (a kötelező biztosítási határ feletti bruttó jövedelem esetén)

 • tisztviselők

 • önfoglalkoztatók és szabadúszók

A magán egészségbiztosítási járulékok jövedelemfüggők és az egészségi állapottal, életkorral és a biztosítási szolgáltatás terjedelmével vannak szoros összefüggésben. A prémiumok minden biztosítottnál egyénileg alakulnak.

A PKV által nyújtott szolgáltatások többsége nem áll állami szabályozás alatt, és a biztosítás rendszere jóval kiterjedtebb, mint az állami egészségbiztosításé. Ezenfelül a szolgáltatások maximálisan a biztosított igényeihez igazíthatók. A biztosítottnak a teljes kezelési költséget előre meg kell fizetnie. A biztosítás ezeket a költségeket számlabenyújtás ellenében megtéríti (költség-visszatérítési elv).

Kiegészítő biztosítás

A kiegészítő biztosítás célja az egészségbiztosítás lefedettségi hiányainak pótlása. A biztosítást egy magánbiztosítónál kell megkötni, a jövedelemre való tekintet nélkül. A kiemelt kiegészítő biztosítások közé tartozik például a kiegészítő ápolási biztosítás, a kiegészítő fogászati biztosítás és a kiegészítő kórházi ápolási biztosítás.

magán egészségbiztosítás tanácsadó
magán egészségbiztosítás változás
fogászati ​​biztosítást tanácsadó
magán egészségbiztosítás teszt
Kiegészítő biztosítás tanácsadó
fogászati ​​biztosítást teszt

Németországban tanuló külföldi egyetemisták kórházi ápolási biztosítása

A szakmai tanulmányaikat német egyetemeken vagy főiskolákon megkezdő hallgatóknak egészségbiztosítással kell rendelkezniük. Az egészségbiztosítás meglétének igazolása nélkül nem iratkozhatnak be az adott felsőoktatási intézménybe.

A német felsőoktatási intézmények hallgatóinak biztosítási kötelezettsége

A hallgató tartózkodási céljától, származási országától és életkorától függően különböző feltételeknek kell megfelelni. Alapvetően az alábbi öt csoportot különböztethetjük meg:
1 az EGT államaiból¹, ill. Németországgal társadalombiztosítási egyezményt kötött államokból² érkező hallgatók
2 egyéb államokból érkezett hallgatók
3 legalább a 30. életévüket betöltött, ill. a 14. tanulmányi félévüket teljesítő hallgatók
4 tanulmányokat előkészítő nyelvi kurzusokon részt vevő diákok
5 külföldi doktoranduszok (doktorjelöltek) és ösztöndíjasok

A 30. életévüket be nem töltött / 14. tanulmányi félévüket teljesített uniós állampolgárok egészségbiztosítása

Az EGT-államok¹ és a Németországgal társadalombiztosítási egyezményt kötött államok² hallgatói a származási országban kötött egészségbiztosítás igazolásával mentesülhetnek a németországi egészségbiztosítási kötelezettség alól:

Egészségbiztosítás a származási országban Németországi biztosítási lehetőségek További feltételek
állami egészségbiztosítás az állami egészségbiztosítási rendszerben
való elismerés
a hazai egészségbiztosítási pénztárnál kötött európai egészségbiztosítási kártya (European Health Insurance Card – EHIC)
magán egészségbiztosítás magán egészségbiztosítás a hazai egészségbiztosítási pénztártól kapott igazolás;

szolgáltatások és gyógyszerek elszámolása a saját egészségbiztosítási pénztárral

egészségbiztosítás nincs kötelező vagy magán egészségbiztosítás a 30. életév betöltésétől már csak a magán egészségbiztosítást lehet igénybe venni

Figyelem: A Németországban magán egészségbiztosítással rendelkező, de a 30. életévüket még be nem töltött külföldi hallgatóknak a beiratkozáshoz számos esetben igazolniuk kell az állami egészségbiztosítás alóli mentességüket. Ezt követően a GKV megkötésére a tanulmányi időszakban már nincs lehetőség.

A nem uniós állampolgárokra vonatkozó egészségbiztosítási kötelezettség

Az egyéb államokból érkezett hallgatóknak németországi tartózkodásuk ideje alatt kötelező vagy magán egészségbiztosítással kell rendelkezniük. A 30. életév betöltése vagy a 14. tanulmányi félév teljesítése után a hallgatók állami egészségbiztosítása megszűnik, magán egészségbiztosítást kell kötniük. Ugyanez vonatkozik a németországi tanulmányaikat előkészítő nyelvi kurzusokon részt vevő diákokra.

Az állami egészségbiztosítás járulékai (2019)

Külföldi hallgatók biztosítása Egészségbiztosítási járulék Ápolási biztosítási járulék Járulékok összesen
gyermektelen hallgatók (23 éves kortól) 76,04 euró* 24,55 euró** 100,59 euró*
legfeljebb 23 éves, gyermekes hallgatók 76,04 euró* 22,69 euró** 98,73 euró*

*A külföldi hallgatók állami egészségbiztosítási járulékai valamennyi egészségbiztosítási pénztárnál megegyeznek. Ehhez kell hozzászámolni az adott egészségbiztosítási pénztár által kivetett egyéni kiegészítő járulékot.
**Az ápolási biztosítási járulék gyermekes hallgatók esetében 3,05%, a 23. életévüket betöltött, gyermektelen hallgatóknál 3,30 százalék.

A tanulmányok megkezdése előtt a külföldi hallgatóknak az illetékes diákszervezethez vagy a külföldi diákokkal foglalkozó hivatalhoz (Akademisches Auslandsamt [International Office]) kell fordulniuk tanácsért.

Németországi munkavállalás – vendégmunkások egészségbiztosítása

Alapvetően a következő szabály érvényes: a munkavállaló abban az országban rendelkezik társadalombiztosítással, ahol dolgozik. Még rövid idejű külföldi munkavállalás esetében is be kell lépni a német egészségbiztosítási rendszerbe.

Uniós polgárok egészségbiztosítása

Az EGT-tagállamok¹ és a Németországgal társadalombiztosítási egyezményt kötött államok² vendégmunkásainak is egészségbiztosítást kell kötniük, függetlenül attól, hogy alkalmazottak vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytatnak. Ez akkor is érvényes, ha a munkavállaló egy másik tagállamban él, illetve a munkáltatónak egy másik tagállamban van a székhelye. Csupán két kivétel említhető:

1
az adott személy az egyik, tagállamban munkavállalóként, egy másik tagállamban vállalkozóként tevékenykedik – a társadalombiztosítás mindkét tagállamban igénybe vehető

2
ideiglenes jellegű külföldi kiküldetés (legfeljebb 12 hónap) -> a származási országban kötött egészségbiztosítás (ehhez az E 101 számú űrlap szükséges)

Nem uniós polgárok egészségbiztosítása

A tartózkodási időtartamtól függetlenül az Európai Unión kívüli munkavállalókra a Németországban érvényes egészségbiztosítási kötelezettség vonatkozik, amennyiben igazolni tudják, hogy a munkavállalási engedélyen kívül tartózkodási engedéllyel is rendelkeznek. A harmadik országbeli állampolgárok ezt a dokumentumot a német külföldi képviseletnél vagy a külföldiek ügyeiért felelős hatóságnál igényelhetik meg.

Németországi munkavállalás és kutatási tevékenyég – vendégmunkások és -tudósok egészségbiztosítása

Vendégtudósokra vonatkozó előírások

A vendégtudósok (kutatók) és kísérő családtagjaik számára az egészségbiztosítás kötelező. Ennélfogva rendkívül fontos, hogy a harmadik országbeli állampolgárok már a kiutazás előtt érdeklődjenek a biztosítási lehetőségek felől: a tartózkodási engedélyt az egészségbiztosítási tagság igazolását követően kapják meg. A jogszabályi előírások áttekintése:

Származás / tartózkodás típusa Egészségbiztosítási előírások
Az EGT államaiból1 és Németországgal társadalombiztosítási egyezményt kötött államokból2 érkező vendégtudósok A hazai egészségbiztosítás Németországban is érvényes (európai egészségbiztosítási kártya – European Health Insurance Card). A hazai egészségbiztosítási pénztár vagy társadalombiztosítási hatóság 1-es, ill. 101-es számú űrlapja szükséges.
Németországi lakóhellyel rendelkező külföldi tudósok (hosszabb tartózkodás esetén) A Németországban engedéllyel rendelkező biztosítónál kötött egészségbiztosításhoz kapcsolódó egészségbiztosítási kötelezettség: az érvényben lévő hazai egészségbiztosítás a németországi tartózkodás alatti, a biztosítási jogosultság megszerzéséhez szükséges díjra módosítható.
Munkaszerződéssel rendelkező vendégtudósok Állami vagy magán egészségbiztosítás megkötésének keretében eleget kell tenni a német egészségbiztosítási kötelezettségnek.
Ösztöndíjjal rendelkező vendégtudósok Csak magán egészségbiztosítás kötésére van lehetőség

A Németországba bevándorlók egészségbiztosítása

A Németországba bevándorolni szándékozó, ezáltal hosszabb tartózkodást tervező személyeknek is rendelkezniük kell egészségbiztosítással, ellenkező esetben nem kaphatják meg a német vízumot.

Uniós polgárok tartózkodási joga

Az Európai Unió állampolgárai alapvetően az EU bármelyik országában letelepedhetnek, még akkor is, ha ott nem folytatnak keresői tevékenységet. A tartózkodási jogosultsághoz ugyanakkor két feltétel is kötődik:

1
a bevándorlóknak megfelelő igazolásokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a megfelelő uniós országban biztosíthassák megélhetésüket

2
az „új” uniós országban megkötött egészségbiztosítás

Nem uniós állampolgárokra vonatkozó előírások

A németországi beutazáshoz vízumkötelezettséggel terhelt országok bevándorlóinak már a beutazáskor igazolniuk kell egészségbiztosítási tagságukat. Attól függően, hogy a bevándorló munkaviszonyban áll vagy sem, az állami és amagán egészségbiztosításra különböző feltételek vonatkoznak.

A Németországban menedéket kérőkre vonatkozó különleges előírások

A politikai vagy egyéb okból üldözött, Németországban menedéket kérő személyek különleges státuszban részesülnek. A menedékkérőknek általában nem jogosultak az állami egészségbiztosításra. Betegség esetén a menedékkérők szociális ellátásáról szóló törvényben (Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG) foglalt szolgáltatásokat vehetik igénybe. A tartózkodási státusztól és időtartamtól függően a jogszabály különböző szolgáltatási szintet biztosít számukra.

Az AsylbLG 4. szakasza értelmében a következő állapotok fennállása esetén jogosultak biztosításra:

 • akut betegségek: orvosi kezelés, ideértve a gyógyszeres és kötszeres ellátást, valamint a gyógyulást célzó egyéb szolgáltatásokat

 • orvosi és ápolói gondozás, ide tartozik a szülészeti gondozás, valamint a terhes és gyermekágyas nők gyógyszeres és kötszeres ellátása

 • megelőző szűrővizsgálatok és védőoltások igénybevétele

Tanulók, gyakornokok és au-pairek németországi egészségbiztosítása

0
kötelező biztosítási határ

A cserediákoknak, a külföldi gyakornokoknak és a Németországban foglalkoztatott au-paireknek a tartózkodás idejére egészség- és baleset-biztosítással kell rendelkezniük, és ezt igazolniuk is kell. A külföldi gyakornokokra és au-pairekre csak akkor vonatkozik az állami egészségbiztosítási kötelezettség, ha jövedelmük meghaladja a havi 450 eurót. Ugyanakkor magán egészségbiztosítást is köthetnek, amely kifejezetten az Európai Gazdasági Térség¹ államaiból, illetőleg a Németországgal társadalombiztosítási egyezményt kötött államokból² érkezett külföldi vendégek és látogatók igényeihez igazodik.

Hazai vagy németországi egészségbiztosítás?

Az EGT¹ tagállamaiból érkezett látogatók Németországban az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) terhére vehetnek igénybe kezelést. Ha a származási ország társadalombiztosítási egyezményt² kötött Németországgal (az egészségbiztosítási előírásokat is ideértve), bizonyos körülmények között igénybe lehet venni a német szolgáltatásokat. A szolgáltatások körét a mindenkori egyezmény szabályozza. Ha a származási ország nem tagja az EGT-nek1, és nincs érvényben lévő társadalombiztosítási egyezmény², akkor magán egészségbiztosítást kell kötni. Az au-pairek esetében a PKV és a baleset-biztosítás költségeit a befogadó családnak kell viselnie.

Au-pairként dolgozókra vonatkozó korhatárok:

 • Rendszerint: 18–27 év

 • Vízum igénylése esetén: 18–26 év

 • Nem uniós államokból érkező személyeknél: 18–24 év

 • Maximális biztosítási időtartam: 12 hónap

A külföldi tartózkodás előtt ajánlatos az anyaországban és a tartózkodási országban is érdeklődni a megfelelő feltételek felől. Ezt például az illetékes külföldi képviseleteknél vagy a külföldiek ügyeiért felelős illetékes hatóságnál, illetve különleges esetben a biztosítónál lehet megtenni.

Figyelem: A díjszabási ajánlatok és szolgáltatások szolgáltatónként eltérőek, ezért az árakat és szolgáltatásokat előzetesen alaposan át kell tanulmányozni. Ezenfelül a „Work & Travel” (Dolgozz és utazz) program keretében rövid ideig Németországban tartózkodó személyekre is vonatkozik díjszabás.

Hasznos tanácsok a Németországba látogató idegenek számára

Mi a teendő vészhelyzet esetén? Ha vészhelyzetben orvosi ellátásra szorulunk, nagyon fontos tudni, kihez fordulhatunk, és hogyan vehetjük igénybe az adott támogatást.

1. Fontos vészhelyzeti telefonszámok

Ha gyors és közvetlen orvosi kezelésre van szükség, vagy egyéb vészhelyzet áll fenn, az alábbi vészhelyzeti telefonszámokon igényelhető segítség:

112 → sürgősségi orvosi ellátás / mentők és/vagy tűzoltóság (Európa-szerte érvényes)
110 → rendőrség (Valamennyi vészhelyzeti telefonszám díjmentesen hívható.)

2. Orvosi ügyelet

Rendelési időn kívüli orvosi ellátás igénybevételére vonatkozó lehetőségek:

 • 116117 → a nem magánpraxist folytató orvosok szervezeteinek orvosi ügyelete
 • a városi kórház sürgősségi osztályára vagy a helyi egyetemi klinikára való felvétel

3. Gyógyszerek és gyógyszertárak

A gyógyszerekhez többnyire gyógyszertárakban lehet hozzájutni; Németország igen kiterjedt gyógyszertári hálózattal rendelkezik. A gyógyszertárakat egy nagy piros „A” betű jelöli. A gyógyszerek internetes gyógyszertárakból való rendelése is igen elterjedt módszer. A gyógyszerek a következőképpen csoportosíthatók:

 • vény nélküli gyógyszerek

 • vényköteles gyógyszerek (pl. antibiotikumok); előzetes orvosi kivizsgálás és orvos által felírt recept szükséges (felár ellenében)

A vészhelyzetekre felkészülve Németországban gyógyszertári ügyeleti szolgálat működik. A közelben található illetékes gyógyszertárak címét (ügyeletes gyógyszertár) a megfelelő sajtótermékből vagy a gyógyszertárakon kifüggesztett tájékoztatóról lehet megtudni.

4. Tanácsadás és támogatás – Hasznos hivatkozások

Képzési intézmények Cím
Külügyminisztérium www.auswaertiges-amt.de
Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal www.bamf.de
Külföldiek ügyeivel foglalkozó szervezet www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Tartományi Menekültügyi Tanács www.fluechtlingsrat.de
Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) www.daad.de
Német Hallgatói Szervezet (DSW) www.internationale-studierende.de
A felsőoktatási intézmények rektorai konferenciájának támogatását célzó alapítvány www.hochschul­kompass.de
A tartományok oktatási miniszterei állandó konferenciájának titkársága
Külföldi Oktatásügyi Központi Hivatal
www.anabin.kmk.org
Goethe-Institut e. V. (Goethe Intézet) www.goethe.de
Felsőoktatási Tanulmányok Előkészítési és Kísérleti Fejlesztési Szervezete)
TestDaF-Institut (TestDaF Intézet
www.testdaf.de
Német Képzési és Kutatási Minisztérium www.bmbf.de
Szövetségi Biztosítási Hivatal www.bundes­versicherungs­amt.de
Politikai Képzés Szövetségi Központja (bpb) www.bpb.de
Német Egészségbiztosítási Összekötő Szerv (DVKA) www.dvka.de
Egészségügyi intézmények Cím
Szövetségi Egészségügyi Minisztérium (BMG) www.bundes­gesundheits­ministerium.de
Szövetségi Egészségügyi Felvilágosító Központ (BZgA) www.bzga.de
Szövetségi Prevenciós és Egészségfejlesztési Egyesület (BVPG) www.bvpraevention.de
Németországi Független Betegtanácsadási Szervezet (UPD) www.patienten­beratung.de/de
Német Vöröskereszt (DRK) www.drk.de
Német Diakónia www.diakonie.de
német segélyszervezet www.caritas.de
német szociális jóléti szervezet (BAGFW) www.bagfw.de
német AIDS-segélyszolgálat www.aidshilfe.de
német szenvedélybetegségekkel foglalkozó központ (DHS) www.dhs.de
német STI-társaság, a szexuális egészég támogatását célzó társaság www.dstig.de
Német Táplálkozástudományi Társaság www.dge.de
egészséges városok hálózata www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ EU-/EGT-államok: az EU tagállamai, valamint Liechtenstein, Norvégia, Izland és Svájc
² Németországgal társadalombiztosítási egyezményt kötött államok: Bosznia-Hercegovina, Franciaország tengerentúli megyéi (Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Reunion), Izrael³, Horvátország, Marokkó, Macedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország és Tunézia
³ Az egyezmény kizárólag az egészségbiztosítás részét képező anyasági ellátásra vonatkozik.