การประกันสุขภาพในเยอรมนี

ตั้งแต่ปี 2009 ทุกคนที่มีถิ่นพำนักในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต้องทำประกันสุขภาพ ในการพำนักระยะสั้นในเยอรมนี จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพด้วยเช่นกัน มิเช่นนั้นจะถูกปฏิเสธวีซ่า

ลักษณะพิเศษของเยอรมนี
การประกันสุขภาพตามกฎหมาย
การประกันสุขภาพภาคเอกชน
นักศึกษา
แรงงานชั่วคราว
นักวิชาการรับเชิญ
ผู้ขอลี้ภัย
ผู้ฝึกงาน / ออแพร์
เคล็ดลับ / ลิงก์

ลักษณะพิเศษของระบบประกันสุขภาพในเยอรมนี

การประกันสุขภาพในเยอรมนีมีลักษณะสำคัญคือเป็นระบบคู่ขนานที่ประกอบด้วยการประกันสุขภาพตามกฎหมาย (GKV) และการประกันสุขภาพภาคเอกชน (PKV) ในขณะที่การประกันสุขภาพแบบ GKV เป็นระบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ การประกันสุขภาพภาคเอกชนจะมีเงื่อนไขที่กำหนด

พลเมืองจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป¹ (EEA) และผู้มีสัญชาติของประเทศที่มีข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี² จะยังคงสามารถประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิดของตนเองได้ สิทธิประโยชน์ของการประกันในประเทศอื่น ๆ อาจแตกต่างจากในเยอรมนีมาก โดยอาจจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ของตนเองหรืออาจต้องทำประกันเสริม

การประกันสุขภาพตามกฎหมาย (GKV) และหลักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม

เบี้ยประกันสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนดจะขึ้นอยู่กับรายได้ เกณฑ์ที่ใช้เป็นหลักในการคำนวณคือรายได้รวมก่อนหักภาษี โดยจะคิดอัตราเบี้ยประกันเป็นอัตราเดียวกันคือ 14.6 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมดังกล่าว (ข้อมูลสำหรับปี 2019) อัตราเบี้ยประกันนี้ผู้ประกันและนายจ้างต้องแบ่งส่วนกันจ่ายในอัตราที่เท่ากัน คือ ส่วนละ7.3% นอกจากนี้บริษัทประกันสุขภาพแต่ละแห่งยังคิดเบี้ยประกันเพิ่มเติมในอัตราที่แตกต่างกัน โดยลูกจ้างต้องจ่ายในส่วนนี้ หากมีรายได้เกินเพดานรายได้สำหรับการประเมินเบี้ยประกัน (ในปี 2019: 4,537.50 ยูโรต่อเดือน) รายได้ที่เกินจากนี้จะไม่มีผลต่อการคำนวณเบี้ยประกัน ในการประกันสุขภาพตามกฎหมาย บุตรและคู่สมรสสามารถประกันร่วมในการประกันแบบครอบครัวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บุคคลบางกลุ่มจะต้องเป็นสมาชิกในระบบการประกันสุขภาพตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่:

 • ลูกจ้าง (มีรายได้รวมก่อนหักภาษีต่ำกว่าเพดานรายได้สำหรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย)

 • ผู้เกษียณอายุ (หากมีระยะเวลาก่อนการประกันเป็นไปตามเงื่อนไข)

 • ผู้รับเงิน Arbeitslosengeld I (เงินทดแทนการว่างงาน I)

คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย
การประกันสุขภาพตามกฎหมาย รายการ
การประกันสุขภาพตามกฎหมาย การทดสอบ
การประกันสุขภาพตามกฎหมาย การเปรียบเทียบ

สิทธิประโยชน์ของการประกันสุขภาพภาคเอกชน

ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นสมาชิกในระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน (PKV) ได้ หากลูกจ้างมีรายได้รวมก่อนหักภาษีเกินเพดานรายได้สำหรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย (ปี 2019: 5,062.50 ยูโรต่อเดือน) ลูกจ้างจะสามารถประกันสุขภาพในระบบ PKV ได้ บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องยื่นขอยกเว้นจากการประกันสุขภาพตามกฎหมาย การประกันสุขภาพภาคเอกชนมักกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับการพำนักถาวรในเยอรมนี ผู้ประกันที่เป็นชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานที่แสดงระยะเวลาการประกันแบบระยะยาว บริษัทประกันเอกชนหลายแห่งมีเบี้ยประกันอัตราพิเศษสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการและระยะเวลาการพำนัก

จะมีการตั้งคำถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานะสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ) หากสมัครเข้าระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน การประกันสุขภาพของเยอรมนีจะสิ้นสุดการคุ้มครองทันทีที่ผู้ประกันเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตน

กลุ่มบุคคลต่อไปนี้มักทำประกันภาคเอกชน:

 • ลูกจ้าง (มีรายได้รวมก่อนหักภาษีเกินเพดานรายได้สำหรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย)

 • ข้าราชการ

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เบี้ยประกันสุขภาพภาคเอกชนจะไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ แต่จะเป็นไปตามสถานะสุขภาพ อายุ และขอบเขตของสิทธิประโยชน์ เบี้ยประกันสำหรับผู้ประกันแต่ละคนจะแตกต่างกัน

สิทธิประโยชน์จาก PKV แทบไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ และมีความครอบคลุมมากกว่าการประกันสุขภาพตามกฎหมายหลายเท่า นอกจากนี้ยังสามารถปรับสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับผู้ประกันที่สุดได้ โดยผู้ประกันต้องสำรองจ่ายค่ารักษาทั้งหมดก่อน บริษัทประกันจะคืนค่าใช้จ่ายนี้ให้เมื่อนำใบเสร็จไปยื่น (หลักการจ่ายเงินคืน)

การประกันเสริม

การประกันเสริมเป็นการประกันที่ปิดช่องว่างความครอบคลุมของการประกันสุขภาพ สามารถทำประกันเสริมได้ที่บริษัทประกันสุขภาพเอกชน โดยจะไม่ขึ้นกับรายได้ การประกันเสริมที่สำคัญได้แก่ การประกันเสริมสำหรับการดูแล การประกันเสริมสำหรับการทำฟัน หรือการประกันเสริมสำหรับการเข้าโรงพยาบาล

คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันสุขภาพภาคเอกชน
การประกันสุขภาพภาคเอกชน การเปลี่ยน
การประกันสุขภาพเสริมสำหรับฟัน คำแนะนำ
การประกันสุขภาพภาคเอกชน การทดสอบ
การประกันสุขภาพเสริม คำแนะนำ
การประกันสุขภาพเสริมสำหรับฟัน การทดสอบ

ประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติในเยอรมนี

นักเรียนต่างชาติที่เริ่มต้นศึกษาในมหาวิทยาลัยของเยอรมนีต้องทำประกันสุขภาพทุกคน จะไม่สามารถลงทะเบียนนักศึกษาได้หากไม่มีหลักฐานการประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพแบบบังคับสำหรับนักศึกษาในเยอรมนี

จะมีเงื่อนไขต่างกันตามวัตถุประสงค์การพำนัก ประเทศบ้านเกิด และอายุของนักศึกษา โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งบุคคลออกเป็นห้ากลุ่ม:

1 นักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม EEA¹ หรือประเทศที่ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี²
2 นักศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด
3 นักศึกษาที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปหรือสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 14 แล้ว
4 ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย
5 นักศึกษาปริญญาเอกชาวต่างชาติ และนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษา

ประกันสุขภาพสำหรับพลเมืองของกลุ่มประเทศ EU ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี / หรือที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 14 เป็นต้นไป

นักศึกษาจากกลุ่มประเทศ EEA¹ และประเทศที่มีข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี²,สามารถยื่นขอยกเว้นจากการประกันสุขภาพแบบบังคับในเยอรมนีได้ หากแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิด:

การประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิดทางเลือกในการประกันสุขภาพในเยอรมนีเงื่อนไขเพิ่มเติม
การประกันสุขภาพตามกฎหมายการยอมรับให้เข้าระบบประกันสุขภาพตามกฎหมายบัตร European Health Insurance Card (EHIC) ของบริษัทประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิด
การประกันสุขภาพภาคเอกชนการประกันสุขภาพภาคเอกชนใบรับรองจากบริษัทประกันในประเทศบ้านเกิด
การชำระเงินสำหรับบริการและยากับบริษัทประกันสุขภาพของตนเอง
ไม่มีประกันสุขภาพประกันสุขภาพตามกฎหมายหรือประกันสุขภาพภาคเอกชนหากมีอายุ 30 ปีขึ้นไป จะสามารถประกันภาคเอกชนได้เท่านั้น

ข้อควรใส่ใจ: บ่อยครั้งที่นักศึกษาต่างชาติที่ทำประกันภาคเอกชนในเยอรมนีแต่ยังมีอายุไม่ถึง 30 ปี จำเป็นต้องแสดงใบรับรองการยกเว้นการประกันสุขภาพตามกฎหมายในการลงทะเบียนนักศึกษา หลังจากนั้นจะไม่สามารถเข้าระบบ GKV ได้อีกในระหว่างการพำนักเพื่อศึกษา

การประกันสุขภาพแบบบังคับ สำหรับพลเมืองนอกกลุ่มประเทศ EU

นักศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด ต้องทำประกันสุขภาพตามกฎหมายหรือประกันสุขภาพภาคเอกชนในระหว่างที่พำนักอยู่ในเยอรมนี นักศึกษาในเยอรมนีที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปี หรือที่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 14 แล้ว ไม่ต้องทำประกันสุขภาพตามกฎหมาย แต่ต้องทำประกันภาคเอกชน เช่นเดียวกับบุคคลที่เข้าร่วมหลักสูตรภาษาเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในเยอรมนี

เบี้ยประกันสุขภาพ (ข้อมูลสำหรับปี 2019)

การประกันสำหรับนักศึกษาต่างชาติเบี้ยประกันสุขภาพเบี้ยประกันการดูแลเบี้ยประกันทั้งหมด
นักศึกษา (อายุ 23 ปีขึ้นไป) ที่ยังไม่มีบุตร76,04 ยูโร*24,55 ยูโร**100,59 ยูโร*
นักศึกษาอายุไม่เกิน 23 ปี ที่มีบุตรแล้ว76,04 ยูโร*22,69 ยูโร**98,73 ยูโร*

*เบี้ยประกันสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระบบประกันสุขภาพตามกฎหมาย จะเท่ากันทุกบริษัทประกัน โดยนักศึกษาแต่ละคนต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติมของบริษัทประกันแต่ละแห่ง
**เบี้ยประกันการดูแลสำหรับนักศึกษาที่มีบุตรแล้วคือ 3.05 เปอร์เซ๊นต์ เบี้ยประกันการดูแลสำหรับนักศึกษาอายุ 23 ปีขึ้นไปที่ไม่มีบุตรคือ 3.30 เปอร์เซ็นต์

ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างชาติควรขอคำปรึกษาจากสหภาพนักศึกษา (Studentenwerk) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือแผนกต่างประเทศ (International Office) ของมหาวิทยาลัย

การทำงานในเยอรมนี – ประกันสุขภาพสำหรับแรงงานชั่วคราว (Gastarbeiter)

หลักทั่วไปคือ: ลูกจ้างต้องมีประกันสังคมในประเทศที่ตนทำงานอยู่ แม้แต่การพำพักในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อทำงาน ก็จำเป็นต้องเข้าระบบประกันสุขภาพในเยอรมนีด้วยเช่นกัน

ความคุ้มครองของการประกันสุขภาพ สำหรับพลเมืองจากกลุ่มประเทศ EU

แรงงานชั่วคราว (Gastarbeiter) จากประเทศสมาชิก EEA¹ และจากประเทศที่ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี² จะต้องมีประกันสุขภาพ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นลูกจ้างหรือทำงานอิสระก็ตาม เช่นเดียวกับในกรณีที่ลูกจ้างพำนักอาศัยในประเทศสมาชิกประเทศอื่น หรือเมื่อนายจ้างมีที่ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกประเทศอื่น มีข้อยกเว้นสองประการเท่านั้น คือ:

1
ผู้ที่เป็นทั้งลูกจ้างในประเทศสมาชิกประเทศหนึ่ง และประกอบอาชีพอิสระในประเทศสมาชิกอีกประเทศ ⇢ สามารถทำประกันสังคมได้ในทั้งสองประเทศ

2
การถูกส่งไปประจำที่ต่างประเทศในระยะเวลาจำกัด (สูงสุด 12 เดือน) ⇢ ทำประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิด (ในกรณีนี้ต้องใช้แบบฟอร์ม E 101)

ความคุ้มครองของการประกันสุขภาพ สำหรับพลเมืองจากนอกกลุ่มประเทศ EU

ลูกจ้างจากนอกกลุ่มประเทศ EU ต้องทำประกันสุขภาพในเยอรมนี หากบุคคลดังกล่าวมีใบอนุญาตพำนักอาศัยนอกเหนือจากใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาพำนัก ซึ่งบุคคลจากประเทศที่สามสามารถขอสิทธิพำนักได้จากคณะผู้แทนทางการทูตของเยอรมนีในต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่แผนกคนต่างชาติในเยอรมนี

การทำงานและการทำวิจัยในเยอรมนี – ประกันสุขภาพสำหรับแรงงานชั่วคราว (Gastarbeiter) และนักวิชาการรับเชิญ

กฎสำหรับนักวิชาการรับเชิญ

นักวิชาการรับเชิญ (นักวิจัย) และสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามมาด้วย จะต้องมีประกันสุขภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นบุคคลจากประเทศที่สามจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการประกัน ตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทาง: จะได้รับใบอนุญาตพำนักอาศัยต่อเมื่อมีการแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพเท่านั้น
สรุปข้อกฎหมาย:

ถิ่นกำเนิด/ประเภทสิทธิพำนักกฎเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
นักวิชาการรับเชิญจากประเทศในกลุ่ม EEA1 และประเทศที่มีข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี2สามารถใช้ประกันสุขภาพจากประเทศบ้านเกิดในเยอรมนีได้เช่นกัน (บัตร European Health Insurance Card)
ต้องใช้แบบฟอร์มหมายเลข 1 หรือ 101 จากบริษัทประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิดหรือหน่วยงานประกันสังคม
นักวิชาการต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในเยอรมนี (สำหรับการพำนักระยะยาว)การประกันสุขภาพแบบบังคับ กับบริษัทประกันที่ได้รับการอนุญาตในเยอรมนี
สำหรับระยะเวลาการพำนักในเยอรมนี จะสามารถเปลี่ยนประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศบ้านเกิด ไปใช้อัตราสำหรับระยะเวลาที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองได้
นักวิชาการรับเชิญที่มีสัญญาจ้างงานจำเป็นต้องทำประกันสุขภาพแบบบังคับในเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพตามกฎหมายหรือประกันสุขภาพภาคเอกชน
นักวิชาการรับเชิญที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถทำประกันสุขภาพภาคเอกชนได้เท่านั้น

ประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเยอรมนี

บุคคลที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในเยอรมนีและมุ่งมั่นที่จะพำนักในระยะยาว จะต้องทำประกันสุขภาพ มิเช่นนั้นจะถูกปฏิเสธการออกวีซ่าสำหรับเยอรมนี

สิทธิ์การพำนักสำหรับพลเมืองจากกลุ่มประเทศ EU

โดยทั่วไปแล้ว พลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในประเทศ EU ประเทศใดก็ได้ แม้จะไม่ได้ทำงานในประเทศดังกล่าวก็ตาม อย่างไรก็ตาม สิทธิการพำนักมีเงื่อนไขสองประการคือ:

1
ผู้ย้ายถิ่นฐานต้องแสดงหลักฐานว่ามี “ปัจจัยการดำรงชีวิต” ที่เพียงพอสำหรับการหาเลี้ยงชีพในประเทศ EU ดังกล่าว

2
การทำประกันสุขภาพในประเทศ EU “ประเทศใหม่”

กฎสำหรับผู้มีสัญชาติของประเทศนอกกลุ่ม EU

ตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไป ผู้ย้ายถิ่นฐานที่มาจากประเทศที่ต้องมีวีซ่าสำหรับการเข้าเยอรมนี จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพ การประกันสุขภาพตามกฎหมายและการประกันสุขภาพภาคเอกชนจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ย้ายถิ่นฐานได้รับการจ้างงานหรือไม่

กฎพิเศษสำหรับสำหรับผู้ลี้ภัยในเยอรมนี

บุคคลที่ขอความคุ้มครองในเยอรมนีจากการไล่ล่าทางการเมืองหรือการไล่ล่าอื่น ๆ จะได้รับสถานะที่พิเศษ ตามหลักแล้วผู้ขอลี้ภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองผ่านการประกันสุขภาพตามกฎหมาย เมื่อเจ็บป่วย บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามกฎหมายสวัสดิการสำหรับผู้ขอลี้ภัย (AsylbLG) ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะได้รับสวัสดิการระดับต่าง ๆ ตามสถานะของสิทธิพำนักและระยะเวลาการพำนัก

สิทธิตามมาตรา 4 ของกฎหมาย AsylbLG ประกอบด้วย:

 • สำหรับการเจ็บป่วยเฉียบพลัน: การรักษาจากแพทย์ ซึ่งรวมถึงการได้รับวัสดุปิดแผลและยา รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่ช่วยในการฟื้นตัว

 • การดูแลจากแพทย์และพยาบาล ซึ่งได้แก่ การช่วยทำคลอด รวมทั้งการได้รับยาและวัสดุปิดแผลสำหรับสตรีมีครรภ์และสตรีที่เพิ่งคลอด

 • สิทธิในการตรวจร่างกายและการฉีดวัคซีนป้องกัน

ประกันสุขภาพในเยอรมนี สำหรับนักเรียน ผู้ฝึกงาน และออแพร์

0
เพดานรายได้สำหรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย

นักเรียนแลกเปลี่ยน ผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ และออแพร์ ที่เข้าทำงานในเยอรมนี ต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุสำหรับระยะเวลาการพำนัก ผู้ฝึกงานและออกแพร์ชาวต่างชาติต้องเข้าระบบการประกันสุขภาพตามกฎหมาย เมื่อมีรายได้เกินเดือนละ 450 ยูโรเท่านั้น แต่บุคคลดังกล่าวก็สามารถทำประกันสุขภาพภาคเอกชนที่มีการปรับเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการของชาวต่างชาติจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป1 และประเทศที่มีข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี2 ได้เช่นกัน

จะประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิดหรือในเยอรมนี?

ผู้ที่มาจากประเทศสมาชิกของ EEA¹ สามารถเข้ารับการรักษาในเยอรมนีได้โดยการใช้บัตรประกันสุขภาพยุโรป (EHIC) หากประเทศบ้านเกิดได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคม² กับเยอรมนี ซึ่งรวมทั้งกฎเกณฑ์สำหรับการประกันสุขภาพ จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์การประกันในเยอรมนีได้ในบางสถานการณ์ ความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์จะถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หากประเทศกำเนิดไม่ใช่ประเทศในกลุ่ม EEA¹ และเป็นประเทศที่ไม่มีข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคม² กับเยอรมนี จะต้องทำประกันสุขภาพภาคเอกชน ครอบครัวอุปถัมภ์ต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพภาคเอกชนและค่าประกันอุบัติเหตุให้กับออแพร์

การจำกัดอายุออแพร์:

 • ตามกฎ: 18 ถึง 27 ปี

 • สำหรับการขอวีซ่า: 18 ถึง 26 ปี

 • ประเทศกำเนิดที่ไม่ใช่ประเทศในกลุ่ม EU: 18 ถึง 24 ปี

 • ระยะเวลาการประกันสูงสุด: 12 เดือน

แนะนำให้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานอิสระในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอยู่ ก่อนที่จะไปพำนักในต่างประเทศ ซึ่งอาจขอคำปรึกษาได้จาก คณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่แผนกคนต่างชาติที่เกี่ยวข้อง หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทประกัน

ข้อควรใส่ใจ: ข้อเสนอเกี่ยวกับอัตราและสิทธิประโชน์จะแตกต่างกันตามบริษัทประกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบราคาและสิทธิประโยชน์อย่างถี่ถ้วนก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีอัตราสำหรับผู้พำนักระยะสั้นในเยอรมนีที่เข้าร่วมโครงการ Work & Travel vudfhöp

เคล็ดลับที่มีประโยชน์ สำหรับชาวต่างชาติในเยอรมนี

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องทำอย่างไร?สิ่งสำคัญที่ควรทราบเป็นพิเศษเมื่อต้องการการดูแลรักษาทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินคือ จะสามารถติดต่อบุคคลใดได้บ้าง และจะได้รับความช่วยเหลือนี้ได้อย่างไร

1. หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

จำเป็นต้องโทรติดต่อหมายเลขฉุกเฉินต่อไปนี้ เมื่อต้องการรับการรักษาทางการแพทย์อย่างทันทีและรวดเร็ว หรือเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น:

112 → แพทย์ฉุกเฉิน/ รถพยาบาล และ/หรือหน่วยดับเพลิง (ใช้ได้ทั่วยุโรป)
110 → ตำรวจi (สามารถโทรศัพท์เรียกหมายเลขฉุกเฉินทุกหมายเลขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

2. บริการแพทย์เวรนอกเวลา

ทางเลือกในการขอรับการดูแลรักษาทางการแพทย์นอกเวลาทำการ:

 • 116117 → บริการแพทย์เวรนอกเวลาของสมาคมแพทย์ที่เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพตามกฎหมาย
 • การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในที่นั้น

3. ยาและร้านขายยา

ส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะซื้อหายาผ่านร้านขายยา เยอรมนีเป็นประเทศที่มีโครงข่ายร้านขายยาที่หนาแน่นมาก สามารถสังเกตร้านขายยาได้จากสัญลักษณ์ “A” สีแดงตัวใหญ่ ในขณะเดียวกัน การสั่งซื้อยาจากร้านขายยาทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นที่แพร่หลายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ต้องทราบความแตกต่างของสิ่งต่อไปนี้:

 • ยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ⇢ สามารถซื้อหาได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

 • ยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (เช่น ยาปฏิชีวนะ) ⇢ จำเป็นต้องเข้ากรับการตรวจโดยแพทย์ก่อน และต้องมีใบสั่งจากแพทย์รวมทั้งต้องชำระเงินเพิ่ม

ได้มีการจัดตั้งบริการร้านขายยาฉุกเฉินขึ้นในเยอรมนีสำหรับกรณีเหตุฉุกเฉิน สามารถหาที่อยู่ของร้านขายยาที่เกี่ยวข้อง (“ร้านขายยาที่อยู่ในหน้าที่”) ใกล้บ้าน ได้ในหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุด หรือป้ายแขวนในร้านขายยาทุกแห่ง

4. การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ – ลิงก์ที่มีประโยชน์

สถานศึกษาที่อยู่
สำนักการต่างประเทศwww.auswaertiges-amt.de
สำนักงานกลางเพื่อการย้ายถิ่นและผู้อพยพwww.bamf.de
กรรมาธิการกลางเพื่อคนต่างชาติwww.bundes­auslaender­beauftragte.de
คณะกรรมการผู้อพยพประจำรัฐwww.fluechtlingsrat.de
หน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาแห่งเยอรมนีwww.daad.de
สหภาพนักศึกษาแห่งเยอรมนี (หรือ DSW)www.internationale-studierende.de
มูลนิธิส่งเสริมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยwww.hochschul­kompass.de
สำนักเลขาธิการการประชุมของกระทรวงวัฒนธรรมประจำรัฐ
ศูนย์กลางด้านการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
www.anabin.kmk.org
สถาบันเกอเธ่www.goethe.de
สมาคมเพื่อการเตรียมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแบบทดสอบ
สถาบัน
www.testdaf.de
กระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีwww.bmbf.de
สำนักการประกันแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีwww.bundes­versicherungs­amt.de
ศูนย์การศึกษาด้านการเมืองแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (หรือ bpb)www.bpb.de
สำนักประสานงานการประกันสุขภาพแห่งเยอรมนี – ต่างประเทศ (หรือ DVKA)www.dvka.de
สถานที่ให้บริการทางสุขภาพที่อยู่
กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (หรือ BMG)www.bundes­gesundheits­ministerium.de
ศูนย์ให้ข้อมูลด้านสุขภาพแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (หรือ BZgA)www.bzga.de
สมาพันธ์เพื่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (หรือ BVPG)www.bvpraevention.de
หน่วยงานให้คำปรึกษาผู้ป่วยอย่างเป็นอิสระของเยอรมนี (หรือ UPD)www.patienten­beratung.de/de
สภากาชาดเยอรมนี (หรือ DRK)www.drk.de
หน่วยงาน Diakonie ของเยอรมนีwww.diakonie.de
หน่วยงาน Caritas ของเยอรมนีwww.caritas.de
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (หรือ BAGFW)www.bagfw.de
องค์กรช่วยเหลือผู้ป้วยโรคเอดส์ของเยอรมนีwww.aidshilfe.de
สำนักงานใหญ่เพื่อผู้ติดยาในเยอรมนี (หรือ DHS)www.dhs.de
สมาคม STI แห่งเยอรมนี
สมาคมส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
www.dstig.de
สมาคมโภชนาการแห่งเยอรมนีwww.dge.de
เครือข่ายเมืองสุขภาพดีwww.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ ประเทศในกลุ่ม EU /EEA: ประเทศที่เป็นสมาชิก EU และลิกเตนสไตน์, นอร์เวย์, ไอซ์แลน์ + สวิตเซอร์แลนด์
² ประเทศที่ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี: บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (เฟรนช์เกียนา, กัวเดอลุป, มาร์ตีนิก, มายอต, เรอูนียง), อิสราเอล³, โครเอเชีย, โมร็อกโก, มาซิโดเนีย, มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, ตุรกี และตูนีเซีย
³ ข้อตกลงจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือมารดาภายในความคุ้มครองของการประกันสุขภาพเท่านั้น