การประกันสุขภาพในเยอรมนี

ตั้งแต่ปี 2009 ทุกคนที่มีถิ่นพำนักในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต้องทำประกันสุขภาพ ในการพำนักระยะสั้นในเยอรมนี จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพด้วยเช่นกัน มิเช่นนั้นจะถูกปฏิเสธวีซ่า

ลักษณะพิเศษของเยอรมนี
การประกันสุขภาพตามกฎหมาย
การประกันสุขภาพภาคเอกชน
นักศึกษา
แรงงานชั่วคราว
นักวิชาการรับเชิญ
ผู้ขอลี้ภัย
ผู้ฝึกงาน / ออแพร์
เคล็ดลับ / ลิงก์

ลักษณะพิเศษของระบบประกันสุขภาพในเยอรมนี

การประกันสุขภาพในเยอรมนีมีลักษณะสำคัญคือเป็นระบบคู่ขนานที่ประกอบด้วยการประกันสุขภาพตามกฎหมาย (GKV) และการประกันสุขภาพภาคเอกชน (PKV) ในขณะที่การประกันสุขภาพแบบ GKV เป็นระบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ การประกันสุขภาพภาคเอกชนจะมีเงื่อนไขที่กำหนด

พลเมืองจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป¹ (EEA) และผู้มีสัญชาติของประเทศที่มีข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี² จะยังคงสามารถประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิดของตนเองได้ สิทธิประโยชน์ของการประกันในประเทศอื่น ๆ อาจแตกต่างจากในเยอรมนีมาก โดยอาจจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ของตนเองหรืออาจต้องทำประกันเสริม

การประกันสุขภาพตามกฎหมาย (GKV) และหลักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม

เบี้ยประกันสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนดจะขึ้นอยู่กับรายได้ เกณฑ์ที่ใช้เป็นหลักในการคำนวณคือรายได้รวมก่อนหักภาษี โดยจะคิดอัตราเบี้ยประกันเป็นอัตราเดียวกันคือ 14.6 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมดังกล่าว (ข้อมูลสำหรับปี 2019) อัตราเบี้ยประกันนี้ผู้ประกันและนายจ้างต้องแบ่งส่วนกันจ่ายในอัตราที่เท่ากัน คือ ส่วนละ7.3% นอกจากนี้บริษัทประกันสุขภาพแต่ละแห่งยังคิดเบี้ยประกันเพิ่มเติมในอัตราที่แตกต่างกัน โดยลูกจ้างต้องจ่ายในส่วนนี้ หากมีรายได้เกินเพดานรายได้สำหรับการประเมินเบี้ยประกัน (ในปี 2019: 4,537.50 ยูโรต่อเดือน) รายได้ที่เกินจากนี้จะไม่มีผลต่อการคำนวณเบี้ยประกัน ในการประกันสุขภาพตามกฎหมาย บุตรและคู่สมรสสามารถประกันร่วมในการประกันแบบครอบครัวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บุคคลบางกลุ่มจะต้องเป็นสมาชิกในระบบการประกันสุขภาพตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่:

 • ลูกจ้าง (มีรายได้รวมก่อนหักภาษีต่ำกว่าเพดานรายได้สำหรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย)

 • ผู้เกษียณอายุ (หากมีระยะเวลาก่อนการประกันเป็นไปตามเงื่อนไข)

 • ผู้รับเงิน Arbeitslosengeld I (เงินทดแทนการว่างงาน I)

คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย
การประกันสุขภาพตามกฎหมาย รายการ
การประกันสุขภาพตามกฎหมาย การทดสอบ
การประกันสุขภาพตามกฎหมาย การเปรียบเทียบ

สิทธิประโยชน์ของการประกันสุขภาพภาคเอกชน

ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นสมาชิกในระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน (PKV) ได้ หากลูกจ้างมีรายได้รวมก่อนหักภาษีเกินเพดานรายได้สำหรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย (ปี 2019: 5,062.50 ยูโรต่อเดือน) ลูกจ้างจะสามารถประกันสุขภาพในระบบ PKV ได้ บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องยื่นขอยกเว้นจากการประกันสุขภาพตามกฎหมาย การประกันสุขภาพภาคเอกชนมักกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับการพำนักถาวรในเยอรมนี ผู้ประกันที่เป็นชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานที่แสดงระยะเวลาการประกันแบบระยะยาว บริษัทประกันเอกชนหลายแห่งมีเบี้ยประกันอัตราพิเศษสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการและระยะเวลาการพำนัก

จะมีการตั้งคำถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานะสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ) หากสมัครเข้าระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน การประกันสุขภาพของเยอรมนีจะสิ้นสุดการคุ้มครองทันทีที่ผู้ประกันเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตน

กลุ่มบุคคลต่อไปนี้มักทำประกันภาคเอกชน:

 • ลูกจ้าง (มีรายได้รวมก่อนหักภาษีเกินเพดานรายได้สำหรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย)

 • ข้าราชการ

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เบี้ยประกันสุขภาพภาคเอกชนจะไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ แต่จะเป็นไปตามสถานะสุขภาพ อายุ และขอบเขตของสิทธิประโยชน์ เบี้ยประกันสำหรับผู้ประกันแต่ละคนจะแตกต่างกัน

สิทธิประโยชน์จาก PKV แทบไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ และมีความครอบคลุมมากกว่าการประกันสุขภาพตามกฎหมายหลายเท่า นอกจากนี้ยังสามารถปรับสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับผู้ประกันที่สุดได้ โดยผู้ประกันต้องสำรองจ่ายค่ารักษาทั้งหมดก่อน บริษัทประกันจะคืนค่าใช้จ่ายนี้ให้เมื่อนำใบเสร็จไปยื่น (หลักการจ่ายเงินคืน)

การประกันเสริม

การประกันเสริมเป็นการประกันที่ปิดช่องว่างความครอบคลุมของการประกันสุขภาพ สามารถทำประกันเสริมได้ที่บริษัทประกันสุขภาพเอกชน โดยจะไม่ขึ้นกับรายได้ การประกันเสริมที่สำคัญได้แก่ การประกันเสริมสำหรับการดูแล การประกันเสริมสำหรับการทำฟัน หรือการประกันเสริมสำหรับการเข้าโรงพยาบาล

คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันสุขภาพภาคเอกชน
การประกันสุขภาพภาคเอกชน การเปลี่ยน
การประกันสุขภาพเสริมสำหรับฟัน คำแนะนำ
การประกันสุขภาพภาคเอกชน การทดสอบ
การประกันสุขภาพเสริม คำแนะนำ
การประกันสุขภาพเสริมสำหรับฟัน การทดสอบ

ประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติในเยอรมนี

นักเรียนต่างชาติที่เริ่มต้นศึกษาในมหาวิทยาลัยของเยอรมนีต้องทำประกันสุขภาพทุกคน จะไม่สามารถลงทะเบียนนักศึกษาได้หากไม่มีหลักฐานการประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพแบบบังคับสำหรับนักศึกษาในเยอรมนี

จะมีเงื่อนไขต่างกันตามวัตถุประสงค์การพำนัก ประเทศบ้านเกิด และอายุของนักศึกษา โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งบุคคลออกเป็นห้ากลุ่ม:

1 นักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม EEA¹ หรือประเทศที่ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี²
2 นักศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด
3 นักศึกษาที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปหรือสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 14 แล้ว
4 ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย
5 นักศึกษาปริญญาเอกชาวต่างชาติ และนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษา

ประกันสุขภาพสำหรับพลเมืองของกลุ่มประเทศ EU ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี / หรือที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 14 เป็นต้นไป

นักศึกษาจากกลุ่มประเทศ EEA¹ และประเทศที่มีข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี²,สามารถยื่นขอยกเว้นจากการประกันสุขภาพแบบบังคับในเยอรมนีได้ หากแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิด:

การประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิด ทางเลือกในการประกันสุขภาพในเยอรมนี เงื่อนไขเพิ่มเติม
การประกันสุขภาพตามกฎหมาย การยอมรับให้เข้าระบบประกันสุขภาพตามกฎหมาย บัตร European Health Insurance Card (EHIC) ของบริษัทประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิด
การประกันสุขภาพภาคเอกชน การประกันสุขภาพภาคเอกชน ใบรับรองจากบริษัทประกันในประเทศบ้านเกิด
การชำระเงินสำหรับบริการและยากับบริษัทประกันสุขภาพของตนเอง
ไม่มีประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพตามกฎหมายหรือประกันสุขภาพภาคเอกชน หากมีอายุ 30 ปีขึ้นไป จะสามารถประกันภาคเอกชนได้เท่านั้น

ข้อควรใส่ใจ: บ่อยครั้งที่นักศึกษาต่างชาติที่ทำประกันภาคเอกชนในเยอรมนีแต่ยังมีอายุไม่ถึง 30 ปี จำเป็นต้องแสดงใบรับรองการยกเว้นการประกันสุขภาพตามกฎหมายในการลงทะเบียนนักศึกษา หลังจากนั้นจะไม่สามารถเข้าระบบ GKV ได้อีกในระหว่างการพำนักเพื่อศึกษา

การประกันสุขภาพแบบบังคับ สำหรับพลเมืองนอกกลุ่มประเทศ EU

นักศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด ต้องทำประกันสุขภาพตามกฎหมายหรือประกันสุขภาพภาคเอกชนในระหว่างที่พำนักอยู่ในเยอรมนี นักศึกษาในเยอรมนีที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปี หรือที่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 14 แล้ว ไม่ต้องทำประกันสุขภาพตามกฎหมาย แต่ต้องทำประกันภาคเอกชน เช่นเดียวกับบุคคลที่เข้าร่วมหลักสูตรภาษาเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในเยอรมนี

เบี้ยประกันสุขภาพ (ข้อมูลสำหรับปี 2019)

การประกันสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันการดูแล เบี้ยประกันทั้งหมด
นักศึกษา (อายุ 23 ปีขึ้นไป) ที่ยังไม่มีบุตร 76,04 ยูโร* 24,55 ยูโร** 100,59 ยูโร*
นักศึกษาอายุไม่เกิน 23 ปี ที่มีบุตรแล้ว 76,04 ยูโร* 22,69 ยูโร** 98,73 ยูโร*

*เบี้ยประกันสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระบบประกันสุขภาพตามกฎหมาย จะเท่ากันทุกบริษัทประกัน โดยนักศึกษาแต่ละคนต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติมของบริษัทประกันแต่ละแห่ง
**เบี้ยประกันการดูแลสำหรับนักศึกษาที่มีบุตรแล้วคือ 3.05 เปอร์เซ๊นต์ เบี้ยประกันการดูแลสำหรับนักศึกษาอายุ 23 ปีขึ้นไปที่ไม่มีบุตรคือ 3.30 เปอร์เซ็นต์

ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างชาติควรขอคำปรึกษาจากสหภาพนักศึกษา (Studentenwerk) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือแผนกต่างประเทศ (International Office) ของมหาวิทยาลัย

การทำงานในเยอรมนี – ประกันสุขภาพสำหรับแรงงานชั่วคราว (Gastarbeiter)

หลักทั่วไปคือ: ลูกจ้างต้องมีประกันสังคมในประเทศที่ตนทำงานอยู่ แม้แต่การพำพักในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อทำงาน ก็จำเป็นต้องเข้าระบบประกันสุขภาพในเยอรมนีด้วยเช่นกัน

ความคุ้มครองของการประกันสุขภาพ สำหรับพลเมืองจากกลุ่มประเทศ EU

แรงงานชั่วคราว (Gastarbeiter) จากประเทศสมาชิก EEA¹ และจากประเทศที่ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี² จะต้องมีประกันสุขภาพ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นลูกจ้างหรือทำงานอิสระก็ตาม เช่นเดียวกับในกรณีที่ลูกจ้างพำนักอาศัยในประเทศสมาชิกประเทศอื่น หรือเมื่อนายจ้างมีที่ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกประเทศอื่น มีข้อยกเว้นสองประการเท่านั้น คือ:

1
ผู้ที่เป็นทั้งลูกจ้างในประเทศสมาชิกประเทศหนึ่ง และประกอบอาชีพอิสระในประเทศสมาชิกอีกประเทศ ⇢ สามารถทำประกันสังคมได้ในทั้งสองประเทศ

2
การถูกส่งไปประจำที่ต่างประเทศในระยะเวลาจำกัด (สูงสุด 12 เดือน) ⇢ ทำประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิด (ในกรณีนี้ต้องใช้แบบฟอร์ม E 101)

ความคุ้มครองของการประกันสุขภาพ สำหรับพลเมืองจากนอกกลุ่มประเทศ EU

ลูกจ้างจากนอกกลุ่มประเทศ EU ต้องทำประกันสุขภาพในเยอรมนี หากบุคคลดังกล่าวมีใบอนุญาตพำนักอาศัยนอกเหนือจากใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาพำนัก ซึ่งบุคคลจากประเทศที่สามสามารถขอสิทธิพำนักได้จากคณะผู้แทนทางการทูตของเยอรมนีในต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่แผนกคนต่างชาติในเยอรมนี

การทำงานและการทำวิจัยในเยอรมนี – ประกันสุขภาพสำหรับแรงงานชั่วคราว (Gastarbeiter) และนักวิชาการรับเชิญ

กฎสำหรับนักวิชาการรับเชิญ

นักวิชาการรับเชิญ (นักวิจัย) และสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามมาด้วย จะต้องมีประกันสุขภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นบุคคลจากประเทศที่สามจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการประกัน ตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทาง: จะได้รับใบอนุญาตพำนักอาศัยต่อเมื่อมีการแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพเท่านั้น
สรุปข้อกฎหมาย:

ถิ่นกำเนิด/ประเภทสิทธิพำนัก กฎเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
นักวิชาการรับเชิญจากประเทศในกลุ่ม EEA1 และประเทศที่มีข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี2 สามารถใช้ประกันสุขภาพจากประเทศบ้านเกิดในเยอรมนีได้เช่นกัน (บัตร European Health Insurance Card)
ต้องใช้แบบฟอร์มหมายเลข 1 หรือ 101 จากบริษัทประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิดหรือหน่วยงานประกันสังคม
นักวิชาการต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในเยอรมนี (สำหรับการพำนักระยะยาว) การประกันสุขภาพแบบบังคับ กับบริษัทประกันที่ได้รับการอนุญาตในเยอรมนี
สำหรับระยะเวลาการพำนักในเยอรมนี จะสามารถเปลี่ยนประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศบ้านเกิด ไปใช้อัตราสำหรับระยะเวลาที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองได้
นักวิชาการรับเชิญที่มีสัญญาจ้างงาน จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพแบบบังคับในเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพตามกฎหมายหรือประกันสุขภาพภาคเอกชน
นักวิชาการรับเชิญที่ได้รับทุนการศึกษา สามารถทำประกันสุขภาพภาคเอกชนได้เท่านั้น

ประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเยอรมนี

บุคคลที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในเยอรมนีและมุ่งมั่นที่จะพำนักในระยะยาว จะต้องทำประกันสุขภาพ มิเช่นนั้นจะถูกปฏิเสธการออกวีซ่าสำหรับเยอรมนี

สิทธิ์การพำนักสำหรับพลเมืองจากกลุ่มประเทศ EU

โดยทั่วไปแล้ว พลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในประเทศ EU ประเทศใดก็ได้ แม้จะไม่ได้ทำงานในประเทศดังกล่าวก็ตาม อย่างไรก็ตาม สิทธิการพำนักมีเงื่อนไขสองประการคือ:

1
ผู้ย้ายถิ่นฐานต้องแสดงหลักฐานว่ามี „ปัจจัยการดำรงชีวิต“ ที่เพียงพอสำหรับการหาเลี้ยงชีพในประเทศ EU ดังกล่าว

2
การทำประกันสุขภาพในประเทศ EU „ประเทศใหม่“

กฎสำหรับผู้มีสัญชาติของประเทศนอกกลุ่ม EU

ตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไป ผู้ย้ายถิ่นฐานที่มาจากประเทศที่ต้องมีวีซ่าสำหรับการเข้าเยอรมนี จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพ การประกันสุขภาพตามกฎหมายและการประกันสุขภาพภาคเอกชนจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ย้ายถิ่นฐานได้รับการจ้างงานหรือไม่

กฎพิเศษสำหรับสำหรับผู้ลี้ภัยในเยอรมนี

บุคคลที่ขอความคุ้มครองในเยอรมนีจากการไล่ล่าทางการเมืองหรือการไล่ล่าอื่น ๆ จะได้รับสถานะที่พิเศษ ตามหลักแล้วผู้ขอลี้ภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองผ่านการประกันสุขภาพตามกฎหมาย เมื่อเจ็บป่วย บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามกฎหมายสวัสดิการสำหรับผู้ขอลี้ภัย (AsylbLG) ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะได้รับสวัสดิการระดับต่าง ๆ ตามสถานะของสิทธิพำนักและระยะเวลาการพำนัก

สิทธิตามมาตรา 4 ของกฎหมาย AsylbLG ประกอบด้วย:

 • สำหรับการเจ็บป่วยเฉียบพลัน: การรักษาจากแพทย์ ซึ่งรวมถึงการได้รับวัสดุปิดแผลและยา รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่ช่วยในการฟื้นตัว

 • การดูแลจากแพทย์และพยาบาล ซึ่งได้แก่ การช่วยทำคลอด รวมทั้งการได้รับยาและวัสดุปิดแผลสำหรับสตรีมีครรภ์และสตรีที่เพิ่งคลอด

 • สิทธิในการตรวจร่างกายและการฉีดวัคซีนป้องกัน

ประกันสุขภาพในเยอรมนี สำหรับนักเรียน ผู้ฝึกงาน และออแพร์

0
เพดานรายได้สำหรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย

นักเรียนแลกเปลี่ยน ผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ และออแพร์ ที่เข้าทำงานในเยอรมนี ต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุสำหรับระยะเวลาการพำนัก ผู้ฝึกงานและออกแพร์ชาวต่างชาติต้องเข้าระบบการประกันสุขภาพตามกฎหมาย เมื่อมีรายได้เกินเดือนละ 450 ยูโรเท่านั้น แต่บุคคลดังกล่าวก็สามารถทำประกันสุขภาพภาคเอกชนที่มีการปรับเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการของชาวต่างชาติจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป1 และประเทศที่มีข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี2 ได้เช่นกัน

จะประกันสุขภาพในประเทศบ้านเกิดหรือในเยอรมนี?

ผู้ที่มาจากประเทศสมาชิกของ EEA¹ สามารถเข้ารับการรักษาในเยอรมนีได้โดยการใช้บัตรประกันสุขภาพยุโรป (EHIC) หากประเทศบ้านเกิดได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคม² กับเยอรมนี ซึ่งรวมทั้งกฎเกณฑ์สำหรับการประกันสุขภาพ จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์การประกันในเยอรมนีได้ในบางสถานการณ์ ความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์จะถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หากประเทศกำเนิดไม่ใช่ประเทศในกลุ่ม EEA¹ และเป็นประเทศที่ไม่มีข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคม² กับเยอรมนี จะต้องทำประกันสุขภาพภาคเอกชน ครอบครัวอุปถัมภ์ต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพภาคเอกชนและค่าประกันอุบัติเหตุให้กับออแพร์

การจำกัดอายุออแพร์:

 • ตามกฎ: 18 ถึง 27 ปี

 • สำหรับการขอวีซ่า: 18 ถึง 26 ปี

 • ประเทศกำเนิดที่ไม่ใช่ประเทศในกลุ่ม EU: 18 ถึง 24 ปี

 • ระยะเวลาการประกันสูงสุด: 12 เดือน

แนะนำให้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานอิสระในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอยู่ ก่อนที่จะไปพำนักในต่างประเทศ ซึ่งอาจขอคำปรึกษาได้จาก คณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่แผนกคนต่างชาติที่เกี่ยวข้อง หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทประกัน

ข้อควรใส่ใจ: ข้อเสนอเกี่ยวกับอัตราและสิทธิประโชน์จะแตกต่างกันตามบริษัทประกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบราคาและสิทธิประโยชน์อย่างถี่ถ้วนก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีอัตราสำหรับผู้พำนักระยะสั้นในเยอรมนีที่เข้าร่วมโครงการ Work & Travel vudfhöp

เคล็ดลับที่มีประโยชน์ สำหรับชาวต่างชาติในเยอรมนี

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องทำอย่างไร?สิ่งสำคัญที่ควรทราบเป็นพิเศษเมื่อต้องการการดูแลรักษาทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินคือ จะสามารถติดต่อบุคคลใดได้บ้าง และจะได้รับความช่วยเหลือนี้ได้อย่างไร

1. หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

จำเป็นต้องโทรติดต่อหมายเลขฉุกเฉินต่อไปนี้ เมื่อต้องการรับการรักษาทางการแพทย์อย่างทันทีและรวดเร็ว หรือเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น:

112 → แพทย์ฉุกเฉิน/ รถพยาบาล และ/หรือหน่วยดับเพลิง (ใช้ได้ทั่วยุโรป)
110 → ตำรวจi (สามารถโทรศัพท์เรียกหมายเลขฉุกเฉินทุกหมายเลขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

2. บริการแพทย์เวรนอกเวลา

ทางเลือกในการขอรับการดูแลรักษาทางการแพทย์นอกเวลาทำการ:

 • 116117 → บริการแพทย์เวรนอกเวลาของสมาคมแพทย์ที่เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพตามกฎหมาย
 • การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในที่นั้น

3. ยาและร้านขายยา

ส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะซื้อหายาผ่านร้านขายยา เยอรมนีเป็นประเทศที่มีโครงข่ายร้านขายยาที่หนาแน่นมาก สามารถสังเกตร้านขายยาได้จากสัญลักษณ์ „A“ สีแดงตัวใหญ่ ในขณะเดียวกัน การสั่งซื้อยาจากร้านขายยาทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นที่แพร่หลายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ต้องทราบความแตกต่างของสิ่งต่อไปนี้:

 • ยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ⇢ สามารถซื้อหาได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

 • ยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (เช่น ยาปฏิชีวนะ) ⇢ จำเป็นต้องเข้ากรับการตรวจโดยแพทย์ก่อน และต้องมีใบสั่งจากแพทย์รวมทั้งต้องชำระเงินเพิ่ม

ได้มีการจัดตั้งบริการร้านขายยาฉุกเฉินขึ้นในเยอรมนีสำหรับกรณีเหตุฉุกเฉิน สามารถหาที่อยู่ของร้านขายยาที่เกี่ยวข้อง („ร้านขายยาที่อยู่ในหน้าที่“) ใกล้บ้าน ได้ในหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุด หรือป้ายแขวนในร้านขายยาทุกแห่ง

4. การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ – ลิงก์ที่มีประโยชน์

สถานศึกษา ที่อยู่
สำนักการต่างประเทศ www.auswaertiges-amt.de
สำนักงานกลางเพื่อการย้ายถิ่นและผู้อพยพ www.bamf.de
กรรมาธิการกลางเพื่อคนต่างชาติ www.bundes­auslaender­beauftragte.de
คณะกรรมการผู้อพยพประจำรัฐ www.fluechtlingsrat.de
หน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาแห่งเยอรมนี www.daad.de
สหภาพนักศึกษาแห่งเยอรมนี (หรือ DSW) www.internationale-studierende.de
มูลนิธิส่งเสริมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย www.hochschul­kompass.de
สำนักเลขาธิการการประชุมของกระทรวงวัฒนธรรมประจำรัฐ
ศูนย์กลางด้านการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
www.anabin.kmk.org
สถาบันเกอเธ่ www.goethe.de
สมาคมเพื่อการเตรียมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแบบทดสอบ
สถาบัน
www.testdaf.de
กระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี www.bmbf.de
สำนักการประกันแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี www.bundes­versicherungs­amt.de
ศูนย์การศึกษาด้านการเมืองแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (หรือ bpb) www.bpb.de
สำนักประสานงานการประกันสุขภาพแห่งเยอรมนี – ต่างประเทศ (หรือ DVKA) www.dvka.de
สถานที่ให้บริการทางสุขภาพ ที่อยู่
กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (หรือ BMG) www.bundes­gesundheits­ministerium.de
ศูนย์ให้ข้อมูลด้านสุขภาพแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (หรือ BZgA) www.bzga.de
สมาพันธ์เพื่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (หรือ BVPG) www.bvpraevention.de
หน่วยงานให้คำปรึกษาผู้ป่วยอย่างเป็นอิสระของเยอรมนี (หรือ UPD) www.patienten­beratung.de/de
สภากาชาดเยอรมนี (หรือ DRK) www.drk.de
หน่วยงาน Diakonie ของเยอรมนี www.diakonie.de
หน่วยงาน Caritas ของเยอรมนี www.caritas.de
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (หรือ BAGFW) www.bagfw.de
องค์กรช่วยเหลือผู้ป้วยโรคเอดส์ของเยอรมนี www.aidshilfe.de
สำนักงานใหญ่เพื่อผู้ติดยาในเยอรมนี (หรือ DHS) www.dhs.de
สมาคม STI แห่งเยอรมนี
สมาคมส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
www.dstig.de
สมาคมโภชนาการแห่งเยอรมนี www.dge.de
เครือข่ายเมืองสุขภาพดี www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ ประเทศในกลุ่ม EU /EEA: ประเทศที่เป็นสมาชิก EU และลิกเตนสไตน์, นอร์เวย์, ไอซ์แลน์ + สวิตเซอร์แลนด์
² ประเทศที่ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการประกันสังคมกับเยอรมนี: บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (เฟรนช์เกียนา, กัวเดอลุป, มาร์ตีนิก, มายอต, เรอูนียง), อิสราเอล³, โครเอเชีย, โมร็อกโก, มาซิโดเนีย, มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, ตุรกี และตูนีเซีย
³ ข้อตกลงจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือมารดาภายในความคุ้มครองของการประกันสุขภาพเท่านั้น